Brutto og netto driftsresultat 2018

BRUTTO DRIFTSRESULTAT
 

Brutto driftsresultat fremkommer som alle inntekter minus alle driftsutgifter (inkludert avskrivninger), men før finansutgifter/inntekter. Bruk og avsetning til fond er ikke med i brutto driftsresultat. Slik har brutto driftsresultat vært de siste årene:

 

2018

2017

2016

2015

Positivt brutto driftsresultat

 

15,3 mill

25,0 mill

20,4 mill

Negativt brutto driftsresultat

 9,7 mill

 

 

 

Avskrivningenes andel av brutto driftsresultat

49,9 mill

46,1 mill

40,7 mill

39,5 mill

 

Brutto driftsresultat gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet samt evne til å avsette midler til senere års bruk.

Slik fremkommer brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter de siste 4 årene sammenlignet med Telemarks kommunene og kommunene i kommunegruppe 11 som Kragerø tilhører i KOSTRA sammenheng.

I brutto driftsresultat ser man bort fra finansresultatet (renteinntekter, renteutgifter, betalte låneavdrag og mottatte avdrag på utlån. Derimot tas avskrivninger med som en kostnad.

 

 

2015

2016

2017

2018

   

2,5

2,8

1,7

-1,1

 

Kragerø kommune

1,1

2,4

1,3

0,1

 

Telemark

1,9

2,7

2,3

1,4

 

Gruppe 11

 

Tallene indikerer en dårlig utvikling for alle gruppene, men den er spesielt dårlig for Kragerø kommune i 2018. Fra 2020 skal de være samsvar mellom avskrivningene og avdrag på lån. Det er derfor av stor viktighet for Kragerø at kommende budsjetter har et positivt brutto driftsresultat fra 2020. Gjeldende økonomiplan for 2020 som har tatt høyde for dette har et positivt budsjettert brutto driftsresultat på 2 % med budsjetterte avskrivninger på 45 mill.

 

NETTO DRIFTSRESULTAT

 

MÅL 2018 - 2021

Tiltak

Kommunens tjenesteyting baserer seg på en sunn og bærekraftig økonomi

 

Netto driftsresultat skal minst være på anbefalte 1,75 % til disposisjonsfondet har nådd en størrelse på 5 % av brutto driftsinntekter.

 

 

Netto driftsresultat fremkommer som alle inntekter minus alle driftsutgifter inkludert finansinntekter og finansutgifter. Avskrivninger er ikke med i netto driftsresultat.  Avskrivninger elimineres i det fullstendige driftsregnskapet, men isteden blir avdrag på lån betraktet som en finansutgift som i denne sammenheng erstatter avskrivningene. Bruk og avsetning til fond er ikke med i netto driftsresultat. Slik har netto driftsresultat vært de siste årene:

 

2018

2017

2016

2015

Positivt netto driftsresultat

0,4 mill

18,6 mill

22,7 mill

18,9 mill

Negativt netto driftsresultat

 

 

 

 

Avdragenes andel av netto drifts- resultat

29,7 mill

29,5 mill

29,2 mill

26,0 mill

 

Slik fremkommer netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter de siste 4 årene sammenlignet med Telemarks kommunene og kommunene i kommunegruppe 11 som Kragerø tilhører i KOSTRA sammenheng.

 

2015

2016

2017

2018

 

2,4

2,7

2,1

0,1

Kragerø kommune

2

3,8

2,9

1,2

Telemark

2,3

2,8

2,6

1,5

Gruppe 11

1,75

1,75

1,75

1,75

Anbefalt

 

 

Gode resultat både for sammenlignbare kommuner og Kragerø i årene 2015-2017. I 2018 har det blitt en vesentlig forverring for alle gruppene og aller mest for Kragerø som bare oppnådde et så vidt positivt netto driftsresultat.

 

Som det fremgår av grafen, ligger budsjettet for Kragerø kommune de kommende årene under anbefalte 1,75 % netto driftsresultat.

Tilbakemelding