Årsberetning kommunalområdet

Kort beskrivelse av kommunalområdet

Helse- og omsorgtjenestene har ansvar for sykehjems tilbud (med langtids- og korttidsopphold, KAD og rehabiliteringsplasser), hjemmebaserte tjenester som bemannede omsorgsboliger, hjemmesykepleie og hjemmehjelpstilbud, psykisk helse og rus, samt legetjenester og legevakt. Forebyggende tjenester som friskliv, hverdagsmestring, helsesamtaler for eldre, dagtilbud og ulike gruppetilbud, samt anskaffelse av hjelpemidler ligger også til kommunalområdet. 

Målsettinger i året som gikk

Kommunalrådet har flere mål og tiltak. Noen av dem er listet her.

  • Økt kunnskap om velferdsteknologi og hverdagsmestring
  • Utvikling av heltidskultur
  • Økt samarbeid mellom avdelinger om ressurser og kompetanseoverføring.
  • Etablere hverdagsrehabilitering som et fast tilbud
  • Bruke velferdsteknologi som supplement eller alternativ til andre tjenester
  • Koordinerte og gode bruker-/pasientforløp
  • Forebygge ensomhet gjennom etablering av sosiale arenaer
  • Økt kapasitet innen «Friskliv» med tilbud til alle aldersgrupper
  • Kompetanse og utvikling av rehabilitering som tjeneste i alle deler av kommunalområdet

Måloppnåelse i året som gikk

Kommunalområdet deltok i en pilot for utvikling av en brukerundersøkelse for hjemmebaserte tjenester. Denne viste gjennomgående stor grad av brukertilfredshet med tjenestetilbudet.

Det drives et kontinuerlig arbeid med tanke på samarbeid og kompetanseoverføring. Enkelte steder har vi kommet langt og andre steder er det mer å hente. Den vanskelige økonomiske situasjonen har også gitt en økt bevissthet knytt til effektiv drift. Økt kompetanse er etterspurt i hele organisasjonen og 2018 viste at det er behov for mer målrettet satsing på dette området. Arbeid med heltidskultur ble i året som gikk ikke vektlagt i stor nok grad.

Dessverre har en måttet vente med å ta i bruk velferdsteknologi grunnet forsinkelser knytt til innkjøpsavtalen og nødvendig testing av produkter. Tilbud i regi av Frisklivsentralen og andre lavterskeltilbud har hatt fokus i 2018. Det er likevel slik at kapasiteten ikke er tilstrekkelig på dette feltet, og større grad av dreining av tjenestetilbudet er helt nødvendig. Selv om det nå kan søkes på hverdagsrehabilitering som tjeneste og lavterskeltilbud skal vurderes som alternativ til det tradisjonelle tjenestetilbudet, er nye tilbud som må få god etablering i organisasjonen og bli gjort godt kjent hos publikum.

For brukere med spesielle- og langvarige behov er det ekstra viktig med godt samarbeid med bruker, internt i organisasjonen og med spesialisthelsetjenesten. Vi ser at vi har et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og at dette samarbeidet er styrket gjennom 2018.

Gjennom hele 2018 har alle ansatte gjort en stor innsats for å gi gode tjenester til brukere og pasienter, ikke minst med tanke på de økonomiske utfordringene som kommunalområdet hadde gjennom hele året.

Utfordringer i året som kommer

Den største utfordringen i 2019 blir å tilpasse drift etter budsjettrammene. I tillegg må kommunalområdet prioritere ressurser til forebyggende helsearbeid og ta i bruk teknologi for å møte et økende antall eldre med tjenester.  Vi vil i løpet av 1 halvår ta i bruk digitale trygghetsalarmer og begynne å prøve ut annen velferdsteknologi. Et annet viktig område blir å etablere ulike former for lavterskeltilbud, som dagtilbud og helsestasjon for eldre.

I 2019 skal det gjøres et viktig arbeid med å lage en ny plan for helse- og omsorgstjenestene, som vil være styrende for kommunalområdets satsinger og tjenesteprofil de nærmeste tiår. Det ble utarbeidet en drifts- og ressursanalyse av tjenestene (RO-rapporten) høsten 2018 vil bli lagt til grunn i det kommende planarbeidet.

Nøkkeltall for kommunalområdet

Økonomisk ramme

249,1 mill

Antall ansatte

419

Sykefraværsprosent

9,5%

Tilbakemelding