Legat for Allmennyttige formål

Legatets netto avkastning skal innen utgangen av november måned hvert 2. år deles ut i porsjoner til humanitære og/eller allmennyttige formål i Kragerø kommune (jfr. §3 i vedtektene) 

Kriterier/Vilkår
Det skal ikke gis midler til formål som i henhold til lov skal dekkes av det offentlige eller til formål som er av politisk art

Søknad sendes legatstyret v/ Kragerø kommune

Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

Søknadsfrist
1.desember i partallsår