Kragerø kommunes utsmykkingsreglement

1. Kragerø kommune bevilger midler til kunstnerisk utsmykning av nye kommunale bygg, anlegg og større ombygginger av eksisterende bygg. Avsetting skal tilsvare 1% eks. mva av budsjetterte byggekostnader, i finansieringsplanen for vedkommende bygg. Med budsjetterte byggekostnader menes de rene byggekostnader, unntatt merverdiavgift etter innhentede tilbud eksklusiv inventar og utstyr. Definisjonen av rene byggekostnader: utomhusarbeider, byggemessige arbeider, VVS-anlegg, tilrigging samt byggherrens generalkostnader.

I bygg som Kragerø kommune leier skal det avsettes midler til kunstnerisk utsmykking. Avsettingen tilsvarer 1 % eks. mva av de samlede leieutgiftene i kontraktsperioden.

Den kommunale utsmykkingskomiteen skal også behandle saker som gjelder offentlige uterom. I disse sakene skal utsmykningskomiteen suppleres med 1 medlem fra Kragerø- og Skåtøy historielag i saker som angår Kragerø sentrum, og med 1 medlem fra den aktuelle velforening, eller tilsvarende foreninger/interessegrupper, i saker som gjelder andre deler av Kragerø kommune.

Den kommunalt avsatte delen til utsmykning, skal fortrinnsvis nyttes til innkjøp fra kunstnere bosatt i, eller med tilknytting til Kragerø. Det kan dispenseres fra kravet om bruk av lokale kunstnere, hvis Utsmykningskomiteen finner dette nødvendig.

Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg og anlegg finansieres primært av kommunen. Det kan søkes tilskudd fra KORO, kunst i offentlige rom, i tilegg til egne midler til utsmykningsprosjektet.

Utsmykningsprosjekter som får tilskudd fra KORO, skal gjennomføres i samsvar med fondets retningslinjer for kunstnerisk utsmykning.

Utsmykkingskomiteen er det organet som fatter vedtak i de sakene som omhandler skjenking av kunstneriske gaver til Kragerø kommune.

Utsmykkingskomiteen avgjør om Kragerø kommune ønsker å motta gaven eller ei og gavens plassering.

En giver kan foreslå en eller flere alternative plasseringer for kunstgaven, men kan ikke sette som betingelse at kunstverket skal gis en spesifikk plassering. Giver kan heller ikke sette som krav at kunstverket skal ha samme plassering for all framtid.

2. Utsmykningskomiteen skal sammensettes på følgende måte:

1 medlem fra Hovedutvalg for samfunn

1 medlem fra Kragerø kunstforening

1 medlem fra Eiendom i saker som gjelder bygg eller Tekniske tjenester i saker som gjelder offentlige uterom.

1 medlem fra byggets brukere, eller 1 medlem fra Kragerø- og Skåtøy historielag i saker som angår Kragerø sentrum/1 medlem fra Velforeningene eller tilsvarende foreninger/interessegrupper i andre deler av kommunen.

Byggets/områdets arkitekt

Beslutningsdyktighet: Utsmykkingskomiteen er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, herav minst 2 av de kommunalt oppnevnte representantene.

Funksjonstid: Utsmykkingskomiteen funksjonstid følger valgperioden.

Kunstnerisk konsulent: Til hvert utsmykkingsoppdrag avsettes honorar, i hht. gjeldende satser til kunstnerisk konsulent.

Kragerø kommune er den formelle eieren av utsmykkingsverkene i hvert enkelt bygg.

Byggdrift eller Veier og parker, drift utfører vedlikehold av utsmykkingene.

3. Utsmykningskomiteen utarbeider utsmykningsplan innenfor den bevilgningen kommunen har gjort vedtak om, på bakgrunn av forslag fra kunstnerisk konsulent. Planen skal redegjøre for hva slags kunstverk utsmykningen skal omfatte og forslag til kunstnere.

Valg av kunstnere eller kunstverk kan skje ved:

  • Utpeking av kunstnere for oppdrag
  • Åpen eller lukket konkurranse
  • Kjøp av ferdige kunstverk
  • Ved utpeking av kunstnere for oppdrag og/eller ved konkurranse skal det skrives kontrakt mellom kommunen og utførende kunstner.

4. Kulturkontoret fungerer som sekretariatet for Utsmykningskomiteen.

5. Telemark Kunstnersenter fungerer som sekretariat for den kunstneriske konsulenten.

6. Disse retningslinjer er vedtatt av Kragerø kommunestyre i møte den 25.03.93, 02.10.97 og 15.04.11.

Endringene i Utsmykkingsreglementet gjelder fra vedtaksdato og vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Nye, kommende benevningsendringer justeres fortløpende av administrasjonen.

Kontaktinfo

Siri Fossen
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 992 05 794