Spillemidler

Spillemidler til Idretts- og nærmiljøanlegg – og nyskapende aktivitetsarenaer

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til

  • Nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
  • Nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)
  • Nyskapende aktivitetsarenaer

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier/Vilkår

For idrettsanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

  • Anlegget skal ikke drives på kommersiell basis
  • Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene har gitt sine innspill i planprosessen  
  • Anlegget skal ha universell utforming (være tilgjengelig for personer med bevegelses- og orienteringsvansker)

For nærmiljøanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

  • Området skal være fritt og allment tilgjengelig
  • Anlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser
  • Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker osv.) faller utenfor ordningen

Anleggsplan for idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet 2019 – 2024
Anleggsplan (PDF, 3 MB)

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2023
Bestemmelser:

Søknadskjema spillemidler og nærmiljømidler
Søknadsskjema

Anleggsregisteret
«Anleggsregisteret» er nettsiden som gir deg tilgang til søknadsportalen med god informasjon om tilskuddsordningen og hva søknader om tilskudd må inneholde. Her finner du informasjon om, og skjemaer for Kulturdepartementets tilskuddsordninger til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til kulturarenaer, og til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Du kan også søke etter anlegg i registeret, og hente ut data.

Kompensasjon for merverdiavgift
Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges. Det er ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift. Bestemmelser

Oversikt over publikasjoner om idrettsanlegg fra Kulturdepartementet
Publikasjoner om idrettsanlegg fra Kulturdepartementet

Nyskapende aktivitetsarenaer
Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet. Nyskapende aktivitetsarenaer

Tilbakemelding