Kragerø Ungdomsråd

Vedtekter for Kragerø Ungdomsråd

Kommunestyret i Kragerø gir Kragerø Ungdomsråd mulighet for god innflytelse ved å gi representanter fra KUR møte- og talerett i Kommunestyret,

Hovedutvalg for familie og oppvekst, Hovedutvalg for omsorg og Hovedutvalg for samfunn.

§1. MANDAT OG OPPGAVER

Mandat

Ungdomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og unge. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene i Kragerø mer innflytelse over sin egen hverdag. Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Kragerø kommune.

Ungdomsrådet skal ta vare på interessene og øke samfunnsengasjementet hos ungdommer i Kragerø. Gjennom ungdomsrådet kan de unge selv få være med på å skape sin egen fritid, trygge sine rettigheter og drive ungdomspolitikk ut fra egne ønsker og meninger. Ungdomsrådet vil gi ungdommene reel trening i medvirkning gjennom opplæring i demokratiske spilleregler.

Ungdomsrådet skal ha arbeid for et godt ungdomsmiljø som et viktig ansvarsområde. Her ligger det også et stort ansvar i de problemene som ungdommene møter i hverdagen, f. eks. rusmisbruk, mobbing, vold, urettferdig behandling av elever o.l.

Kragerø ungdomsråd skal bidra til at barn og unge blir sett på som en ressurs og de skal være med på å vitalisere lokaldemokratiet.                       

1.2 Oppgaver for ungdomsrådet:

KUR har møte og talerett i Kommunestyret med to representanter. KUR stiller med en representant i Hovedutvalget for samfunn, Hovedutvalg for omsorg og Hovedutvalget for familie og oppvekst.

KUR oppnevner selv representanter som skal møte i Kommunestyret og hovedutvalgene. Representanter oppnevnes i henhold til de saker som er til behandling, dvs. andre enn leder/nestleder kan innvilges møte- og talerett etter spesielle vedtak i KUR.

KURs representanter skal få talerett både før sakene tas til diskusjon og etter.

KUR kan velge en kontaktperson i hver av sektorene, Sektor for samfunn, Sektor for omsorg og Sektor for familie og oppvekst.

KUR kan ta opp og utrede saker på eget initiativ som kan sendes videre til behandling i de kommunale organene.

Vedtak i KUR av saker under behandling i kommunale organer skal følge saksdokumentene som vedlegg i sakens videre gang.

Taushetsplikt gjelder på samme måte som for kommunestyrets medlemmer.

§2. FUNKSJONSTID OG SAMMENSETNING

2.1 Funksjonstid

Alle representantene til KUR blir valgt for et år av gangen, men for å sikre kontinuitet kan representantene velge å bli overført til neste periode.

Ordningen evalueres etter 2 år.

2.2 Sammensetning.

KUR skal bestå av representanter fra 5 soner i kommunen.

Ungdomsrådet skal bestå av 12 representanter med vara. Med alderssammensetting fra 8. klasse på ungdomsskolen og t.o.m. 3. klasse på videregående skole, med en øvre aldersgrense på 19 år.

Og har følgende fordeling:

2 representanter fra Helle med vara

3 representanter fra Sannidal med vara

2 representanter fra Øyene med vara

2 representanter fra Levang med vara

3 representanter fra Kragerø sentrum/Kalstad med vara

2.3 Valg

Før valget skal gjennomføres setter KUR ned en valgkomite (VK).

VK skal bestå av 5 personer, helst en fra hver sone i kommunen. (jfr §2.2).

Valgkomiteen velges på siste møtet før sommerferien og avholder første møte første uke etter skolestart for planlegging og gjennomføring av valget.

De som stiller til valg:

Må være mellom 8. klasse på ungdomsskolen og 3. klasse på videregående skole.

Må ha bosted, jobb eller skolegang i Kragerø kommune.

VK informerer i lokalavisa og på skolene om hvor og når man kan melde sitt kandidatur til KUR. Valgkomiteen lager lister over alle som stiller til valg.

Listen inneholder en kolonne for hver sone av kommunen (Sannidal, Helle, sentrum/Kalstad, Levang, Øyene og Fritidsklubbene).

Valgkomiteen kvalitetssikrer kandidatlisten.

Før det kan avholdes valg må listen inneholde minst 24 navn fordelt på de 6 sonene i kommunen.

Hvis valgkomiteen ikke får inn nok navn, må komiteen kontakte enkelt personer direkte.

Det bør tilstrebes å stille lister hvor det er tatt hensyn til kjønn, alder og geografisk tilhørighet.

Valget skal avholdes på skolene.

Valgkomiteen sender listene ut til ungdomsskolene og videregående skole i Kragerø. Valget gjennomføres ved at det er en valgurne der elevene kan stemme i egnede lokaler. Valget skal foregå innenfor en gitt tidsramme og det skal være vakthold ved stemmeurnene til en hver tid. Elevene skal stemme på 1 jente og 1 gutt fra hver av sonene i kommunen slik at alle stemmer på til sammen 12 personer. Den gutten og jenta som får flest stemmer er representanter, de som får nest flest stemmer blir vararepresentanter.

Skolene kopierer så mange lister som det er elever på skolen

Valget gjennomføres 3 uker etter skolestart.

Elevene kan stemme frem til klokken 15.00 på valgdagen. Deretter henter valgkomiteen alle stemmesedlene. Valgkomiteen teller opp stemmene med observatører til stede.

Valgresultatet blir kunngjort i lokalavisa og på skolene.

2.4 Konstituering

Ungdomsrådet konstituerer seg selv, dvs. leder og nestleder velges blant   representantene som sitter i ungdomsrådet. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Ungdomsrådet velger også 2 representanter til Telemark Ungdomsting (TUT). Ungdomsrådet kan fritt delegere oppgaver og oppnevne nye ansvarsroller til representanter om det skulle være hensiktsmessig.

Ved større arrangementer, saker og andre aktiviteter for ungdom kan det være nødvendig å oppnevne personer til arbeidsgrupper og utvalg. Her må minst 1 av representantene fra KUR være med. KUR står fritt til å oppnevne ansvarspersoner og arbeidsgrupper/utvalg etter behov. Disse personene rapporterer jevnlig til KUR.

§3 MØTEVIRKSOMHET

Møteplan

Ungdomsrådet avholder minst 6 møter pr. halvår. Ungdomsrådet setter opp egen møteplan for hvert halvår. Denne planen sendes til kommunen.

KUR skal også ha møter når lederen finner det påkrevet, eller når minst fire av medlemmene ønsker det.

Møteinnkalling

Innkalling til møtene med saksliste skjer fra KURs leder i samarbeid med sekretær, med minst en ukes varsel. Saker som skal opp til behandling må sendes leder senest 2 uker før innkalling. I hastesaker er Internett godkjent møteform.

Ungdomsrådet kan invitere politikere og administrasjonen til møtene eller andre samarbeidspartnere for ungdomsarbeid. Møtene er åpne for allmennheten.

§4 ARBEIDSUTVALG

KUR vurderer behovet for å nedsette et fast arbeidsutvalg.

4.1 Arbeidsutvalget består av:

Leder, nestleder og sekretær forpliktes til å sitte i arbeidsutvalget (AU)

AU består av 5 personer og velges for 1 år av gangen. Det velges også 2 vararepresentanter. Hvert kjønn skal være representert med minimum 2 personer.

4.2 Arbeidsutvalgets oppgaver

Forberede KUR møtene

Sende ut møteinnkalling med sakspapirer.

AU får tilsendt alle sakskart fra kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

§5 DAGSORDEN

Åpning.

Godkjenning av innkalling.

Godkjenning av dagsorden.

Statusrapport – Økonomi v/kontaktperson etter behov.

Gjennomgang av saksliste.

 Eventuelt.

Årsmelding legges frem på siste møte inneværende år. Regnskapsrapport forelegges på       siste møte før sommerferien. Arbeidsliste med saker til oppfølging for neste år legges ved   protokollen fra siste møtet i året.

§6 KONTAKTPERSONER

6.1 Funksjonstid

Kommunen velger kontaktpersoner for fire år av gangen.

6.2 Kontaktpersonenes oppgaver

Ansvar for å hjelpe KUR med tilrettelegging, sekretariatsfunksjon og opplæringstiltak etter behov og ønske fra rådet.

Bistå KUR med å etablere nødvendig kontaktnett med kommunale organer.

Sørge for at aktuelle politiske organer får budsjett til orientering og årsmelding til behandling

Bistå med regnskap i henhold til godkjente retningslinjer av økonomi avdelingen.

§7 OPPLÆRING OG ØKONOMI

7.1 Opplæring

Nødvendig opplæring av ungdomsrådet i demokratiske prosesser, saksgang ol.  er kommunens ansvar, denne opplæringen skjer lokalt.

I tillegg til dette arrangeres det et seminar så snart KUR er opprettet, KUR bestemmer tidspunkt og sted.

7.2 Økonomi

KUR har eget driftsbudsjett til disposisjon. Ungdomsrådet står videre fritt til å disponere midlene sine til eksempelvis ungdomstiltak etter søknad, eller egne arrangementer og aktiviteter. Størrelsen på budsjettet blir fastsatt ved de årlige budsjettbehandlingene i kommunestyret.

§8 GODTGJØRELSE

Reisegodtgjørelse for medlemmer og personer med møterett i KUR og dets underorganer dekkes etter statens regulativ og retningslinjer.

§9 ENDRINGER AV VEDTEKTER

Vedtektene tas opp til vurdering minst hvert annet år.

KUR representantene må være i 2/3 overtall for å endre vedtektene.

Vedtekter kan kun endres av Kragerø Ungdomsråds representanter.

Kontaktinfo

Siri Fossen
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 992 05 794