Kragerø Ungdomsråd - vedtekter

Vedtekter - Kragerø Ungdomsråd
 

1. MANDAT OG OPPGAVER

1.1 Mandat

 • Ungdom skal sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder dem gjennom ungdomsrådet.

1.2 Oppgaver for ungdomsrådet:

 • Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for kommunen.
   
 • Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret eller andre folkevalgte organer forelegge for rådet.

Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

 • Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal legges fram for kommunestyret.
   
 • Ungdomsrådet har møte og talerett i kommunestyret med to representanter. KUR kan stille med en representant i Hovedutvalget for samfunn, Hovedutvalg for helse og omsorg og Hovedutvalget for oppvekst.
  Ungdomsrådet oppnevner selv representanter som skal møte i kommunestyret og hovedutvalgene.
  Ungdomsrådets representanter har talerett både før sakene tas til diskusjon og etter.
   
 • Ungdomsrådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.  Kommunestyret kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger.
   
 • Taushetsplikt gjelder på samme måte som for kommunestyrets medlemmer.

2. FUNKSJONSTID OG SAMMENSETNING

2.1 Funksjonstid

Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på to(2) år.

2.2 Sammensetning.

Kommunestyret vedtar sammensetningen av ungdomsrådet og bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha.

Ungdomsrådet skal bestå av 13 representanter med 6 vararepresentanter, med alderssammensetning fra 8. klasse på ungdomsskolen og t.o.m. 3. klasse på videregående skole. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

2.3 Valg

Kommunestyret vedtar sammensetningen av ungdomsrådet.

Ungdomsrådet skal bestå av representanter fra Ungdomsskolene i Kragerø og Sannidal, Kragerø videregående skole og organisasjoner som representerer ungdom.

Ved valg av nye medlemmer til ungdomsrådet foreslår ungdomsskolene og Kragerø videregående skole kandidater. Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet som representerer deres interesser.

Ungdom som ikke tilhører noen av grupperingene ovenfor, kan melde sitt kandidatur direkte til leder av valgkomiteen. Dette annonseres i lokalavisen og på kommunens nettsider.

2.4 Konstituering

 • Ungdomsrådet konstituerer seg selv, dvs. leder og nestleder velges blant representantene som sitter i ungdomsrådet.
   
 • Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
   
 • Ungdomsrådet kan fritt delegere oppgaver og oppnevne nye ansvarsroller til representanter om det skulle være hensiktsmessig.

3 MØTEVIRKSOMHET

3.1 Møteplan

 • Ungdomsrådet avholder 10 møter i året.
   
 • KUR kan også ha møter når lederen finner det påkrevet, eller når minst fire av medlemmene ønsker det.

4 ARBEIDSUTVALG

KUR nedsetter et arbeidsutvalg.

4.1 Arbeidsutvalget består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær.

4.2 Arbeidsutvalgets oppgaver

 • Forberede ungdomsrådets møter

5 DAGSORDEN

 • Åpning.
 • Godkjenning av protokoll.
 • Godkjenning av innkalling.
 • Gjennomgang av saksliste.
 • Eventuelt.

6 KONTAKTPERSONER

Kommuneadministrasjonen utfører sekretærfunksjonen for ungdomsrådet. Dette innebærer utsending av møteinnkalling og sakliste til alle representantene, føring av referat, samt føring av andre løpende oppgaver.

7 OPPLÆRING OG ØKONOMI

7.1 Opplæring

Nødvendig opplæring av ungdomsrådet i demokratiske prosesser, saksgang ol.  er kommunens ansvar, denne opplæringen skjer lokalt.

I tillegg kan det arrangeres et seminar, KUR bestemmer tidspunkt og sted.

7.2 Økonomi

KUR har eget driftsbudsjett til disposisjon. Ungdomsrådet står videre fritt til å disponere midlene sine til eksempelvis ungdomstiltak etter søknad, eller egne arrangementer og aktiviteter. Størrelsen på budsjettet blir fastsatt ved de årlige budsjettbehandlingene i kommunestyret.

8 GODTGJØRELSE

Generell møtegodtgjørelse utbetales til medlemmer og møtende varamedlemmer, tilsvarende 25% av kommunestyrets møtesats.

Ledergodtgjørelsen til leder av ungdomsrådet: 2,5% årlig av ordførers godtgjørelse.

9 ENDRINGER AV VEDTEKTER

Vedtektsendring vedtas av kommunestyret.

 

Vedtektene er vedtatt av Kommunestyret i møte 07.05.2020 sak 39/20

Kontaktinfo

Siri Fossen
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 99 20 57 94

Tilbakemelding