Kontingentkasse

Kragerø kommune har en tilskuddsordning kalt Kontingentkassa.  
Søknader behandles fortløpende og midler fordeles inntil kassa er tom. Ordningen administreres av Kulturkontoret. 

Om ordningen:

Søknader behandles fortløpende og midler fordeles inntil kassa er tom. Ordningen administreres av Kulturkontoret.

For hvem: Barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, der familien lever med lav inntekt.

Hva gis det støtte til: kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier kan delta på organiserte fritidsaktiviteter. 

Hvor mye: Inntil kroner 3.000,- i tilskudd per person årlig.  
I særskilte tilfeller kan det gis støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper og leirer.   

Hvem kan søke (på vegne av barnet): Det er kun laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen etter vurdering av behov for støtte. Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesykepleier, miljøterapeuter, barnevernstjenesten m.m. kan også søke. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker: Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til. Med dette menes at den som søker skal hjelpe barnet til å huske på/komme seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge barnet på alle aktivitetene. Oppfølgingen kan også innebære å sjekke at kontingenten er betalt eller lignende. 

Det er den som søker som må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra kontingentkassa vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. (Kontingentkassa er ikke ment å være et håndslag til lag- og foreninger som har trøbbel med å inndrive kontingenter.) Det er barnets/familiens situasjon som er avgjørende. 

Krav til søknaden: Vedlagte søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer. Vi utbetaler ikke noe til foresatte.

Søkes det om støtte til utstyr vil dette kunne hentes på Sport1. En rekvisisjon med barnets initialer vil bli lagt klar i butikken etter at søknaden er innvilget. Søker vil få beskjed når dette er klart, og kan da gi beskjed til familien.

Søknadsskjema: (PDF, 114 kB)

Spørsmål om ordningen: Ta kontakt med Kontingentkassas kontaktperson, Tove Hjallum, tlf. 451 42 593 .

Tilbakemelding