Verdighetsgarantien for eldreomsorg

Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov. Du har rett til selvbestemmelse og skal møte respekt for den du er og for din livsførsel. 

Forskrift om en verdig eldreomsorg gjelder den eldreomsorg som ytes i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestetilbudet skal utformes for å sikre retten til nødvendige helse- og omsrogstjeneser og et verdig tjenestetilbud.

Beskrivelse

Verdighetsgarantien skal sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom. 

  • at du har en boform som er riktig  og forsvarlig ut fra ditt behov og din tilstand
  • at du har et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider
  • at du har et mest mulig normalt liv, med en normal døgnrytme og adgang til å komme ut i friluft samt nødvendig hjelp til personlig hygiene
  • at du får tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål
  • at du får lindrende behandling og en verdig død
  • at du bevarer eller øker din mulighet til å fungere i hverdagen, og omsorgen skal bidre til habilitering og rehabilitering
  • at du får forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i behandlingen
  • at du får enerom hvis du bor på helseinstitusjon, og at par som ønsker det skal kunne bo sammen

Kriterier

Du mottar omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven eller lov om sosiale tjenester i Nav. Det kan for eksempel være praktisk bistand/hjemmehjelp, helsehjelp i hjemmet i form av hjemmesykepleie,  sykehjemsplass eller annet heldøgns omsorgstilbud

Klage

Du kan klage på at dine individuelle behov ikke blir ivaretatt eller på selve utførelsen av tjenesten.  Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Etter pasient- og brukerrettighetsloven kan du også klage direkte til Statsforvalteren.

Tilbakemelding