Sykehjem - langtidsopphold

Beskrivelse

Langtidsplass på sykehjem er for deg som trenger pleie og stell gjennom hele døgnet, og som har medisinske utfordringer som tilsier at du har behov for tett faglig oppfølging gjennom hele døgnet.

Du må søke kommunen om plass på sykehjem. 

Behandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.

Hvis du oppfyller kriteriene for langtidsplass, har du rett til å få et skriftlig vedtak om dette, selv om det for øyeblikket ikke er ledige plasser.

Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha en fullmakt fra deg.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Tjenestekontoret. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Statsforvalteren.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til Kragerø kommune v./ Tjenestekontoret eller direkte til tjenesteyteren.

Brukerråd ved Marienlyst sykehjem 

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester. Det er derfor opprettet et brukerråd ved Marienlyst sykehjem.  

Brukerrådet er et samarbeidsforum mellom pårørende, brukere, avdelingsledere og ansatte ved Marienlyst sykehjem. Rådet skal være med på å sikre at pasienter og pårørendes synspunkter og erfaringer blir tatt hensyn til og kommer til nytte samt kunne være en informasjonskanal om planlagte aktiviteter på sykehjemmet.   

For å sikre reell medvirkning må brukerrådet involveres i saker av strategisk betydning, og på et så tidlig tidspunkt i prosessen som mulig. Det skal ikke være et klageorgan for enkeltsaker. Slike saker skal sendes til avdelingsledere som tidligere. Medlemmene i Brukerrådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Brukerrådet skal arbeide på systemnivå og skal ikke erstatte annen brukermedvirkning. 

Brukerrådet vil avholde møter 2-4 ganger i løpet av året. 

Kontaktinfo

Marienlyst sykehjem har innført telefontid for våre avdelinger.

Avdelingene kan kontaktes i følgende tidspunkt:

 Dag:     1100-1300     Aften:  1700-1900

 1. Etg:  tlf nr 90 23 38 27

2. Etg:  tlf nr 90 27 41 41

3. Etg:  tlf nr 90 28 14 37

Mer informasjon: Virksomhetsleder for sykehjem og bokollektiv Helene Moen Nesodden 

Kontaktinfo

Helene Moen Nesodden
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 91 82 29 07

Kartpunkt

Tilbakemelding