Sykehjem - langtidsopphold

Beskrivelse

Langtidsplass på sykehjem er for deg som trenger pleie og stell gjennom hele døgnet, og som har medisinske utfordringer som tilsier at du har behov for tett faglig oppfølging gjennom hele døgnet.

Du må søke kommunen om plass på sykehjem. 

Behandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.

Hvis du oppfyller kriteriene for langtidsplass, har du rett til å få et skriftlig vedtak om dette, selv om det for øyeblikket ikke er ledige plasser.

Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.

 

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha en fullmakt fra deg.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Tjenestekontoret. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Statsforvalteren.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til Kragerø kommune v./ Tjenestekontoret eller direkte til tjenesteyteren.