Rehabiliterings-, korttids- og avlastningsopphold

Beskrivelse

Du kan søke om rehabiliterings- eller korttidsopphold hvis du trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.

Det skilles mellom tre typer korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Avlastningsopphold innvilges til personer som har særskilt tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.

Slike opphold kan gis både i sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.

Pris

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren for korttids- og rehabiliteringsopphold. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

For avlastningsopphold kreves ikke vederlag.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og ofte vil vi komme på hjemmebesøk.       

Ved behov for et korttids-/rehabiliteringsopphold i etterkant av en sykehusinnleggelse, vil helseopplysninger fra sykehuset ligge være viktige i vår vurdering. Deretter fattes det et vedtak, og som hovedregel følger det med en begrunnelse.

Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen v./ Tjenestekontoret. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, kan du klage videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Tilbakemelding