Avlastning barn og unge

Beskrivelse

Har du daglig omsorg for et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom, kan du søke om å få avlastning.

Avlastningen kan være noen timer, døgn eller helger per måned, eller mer omfattende ordninger. Den kan foregå i:

  • avlasterens hjem
  • en avlastningsinstitusjon spesielt tilrettelagt for barn og unge

Formålet ved avlastningen er å:

  • gi deg som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie
  • opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk
  • gi deg som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Tilbudet skal bidra til at barnet eller ungdommen kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig.

 

Målgruppe

  • Foreldre, foresatte eller familie til barn eller ungdom med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Vilkår

  • Omsorgsarbeidet du utfører må være særlig tyngende
  • Du må ha et reelt behov for avlastning

Avlastning er gratis.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Veiledning

For å få avlastning sender du søknad til kommunen. Søknaden bør være detaljert og beskrive dine behov.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Tilbakemelding