Koordinator, barnekoordinator og individuell plan tjenester i Kragerø kommune.

Dersom du er i behov av helsetjenester fra flere instanser over en lengre tidsperiode kan du ha rett til en koordinator og bistand til å utarbeide en individuell plan (IP).

En koordinator skal sikre at du får nødvendig oppfølging og samordning av tjenestene dine, samt arrangere ansvarsgruppemøter.

Barnekoordinator er en ny funksjon i kommunen. Fra 1. august 2022 har familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, hvor barnet vil få eller har behov for langvarige helse- og omsorgstjenester, fått rett til en barnekoordinator.

Barnekoordinator skal blant annet sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner, at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner. Barnekoordinatoren må gjennomføre oppgavene sine i samsvar med reglene om taushetsplikt og informert samtykke.    

Barnekoordinators oppfølging skal inkludere familieperspektivet.  Barnekoordinators oppgaver følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a andre ledd bokstav a–e.

Barnekoordinator kan utpekes blant alle tjenesteytere som har kontakt med familien, for eksempel helsesykepleier, barnehageressurs, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Individuell plan (IP) er et verktøy som skal sikre kommunikasjon og samarbeid mellom deg som bruker og de som bidrar med tjenester og tiltak. Hensikten med IP er å sikre at dine mål og ønsker settes i fokus og er retningsgivende for de tiltakene som iverksettes. «Hva er viktig for deg» skal ligge til grunn for dette arbeidet. Ansvarsgruppe er en mye brukt arbeidsform.

Koordinatoren skal også sikre fremdrift i arbeidet med en individuell plan dersom du ønsker det. Å ha utarbeidet en IP betyr ikke at man har større rettigheter til tjenester, det er en måte å samordne de tjenestene man har, eventuelt å finne fram til tjenester man kan søke.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Retten til koordinator, barnekoordinator og individuell plan finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5

Koordinerende team på Tjenestekontoret i helse – og omsorg tar imot henvendelser om koordinator, individuell plan og barnekoordinator.

Kontaktinformasjon: Agnes Heldal tlf 99 21 74 52 eller bruk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.  E- post til koordinerende team: koteam@kragero.kommune.no

Kontaktinfo

Agnes Heldal
Spesialsykepleier
E-post
Mobil 99 21 74 52

Kartpunkt

Tilbakemelding