Slik klager du på helse- og omsorgstjenester

Ønsker du å klage på helsehjelpen du eller din pårørende har fått?
Hvis du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med avdelingen eller virksomheten som har gitt tjenesten først. Dette kan handle om behandlingen, forsinkelser, mangelfull omsorg, vanskelig kommunikasjon, eller lite informasjon og medvirkning i spørsmål rundt egen helse og behov for tjenester.

Her er noen trinn du kan følge hvis du ønsker å klage på helsehjelp i kommunen.

Du kan klage til behandlings- eller tjenestestedet:
Klagen bør inneholde informasjon om deg (eller din pårørende), hvilken tjeneste du klager på, og en kort, konkret beskrivelse av det som skjedde. Dersom du er pårørende, legg gjerne ved en fullmakt fra pasienten. 

Send klagen til kommunen dersom det gjelder tjenester fra kommunen. Du kan både klage muntlig eller skriftlig gjennom sikker melding Send digital post - Kragerø kommune (kragero.kommune.no) eller brev til post@kragero.kommune.no eller Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø.

Henvendelsen vil bli fordelt til virksomhetsleder og lagt i arkivsystemet. Klagen din vil så bli vurdert, og du vil få skriftlig svar. Det kan være aktuelt å tilby deg/dere et møte dersom det er hensiktsmessig.

Hvis du har fått avslag på noe du mener du har rett til etter pasient og brukerrettighetsloven kapittel 2 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Lovdata, kan du også klage. Du har rett til å klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter eller at du ikke har mottatt de helse- og omsorgstjenestene du har krav på. Hvis kommunen eller virksomheten er enige i klagen din, vil de endre avgjørelsen og gi deg tilbudet du har rett på. Hvis de er uenige, blir klagen sendt videre til Statsforvalteren.

Dersom du bare ønsker å gi tilbakemelding på din opplevelse eller påpeke mindre alvorlige forhold, kan du gjerne ringe virksomheten eller avdelingen direkte. Telefonnummer finner du her: Telefonnummer til avdelinger/tjenestesteder - Kragerø kommune (kragero.kommune.no)   

 

Du kan be Statsforvalteren vurdere saken:
Statsforvalteren er både klageinstans og tilsynsmyndighet. Hvis du ikke får medhold hos behandlings- eller tjenestestedet, kan du be Statsforvalteren vurdere om det har skjedd en svikt eller et lovbrudd. Dette kalles å be om tilsyn. Formålet med tilsyn er å bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten og befolkningens tillit til helsepersonell og tjenesten. Statsforvalteren vil enten innhente opplysninger fra kommunen, eller i noen tilfeller oversende klagen til kommunen for videre oppfølgning.

Ved dødsfall eller svært alvorlig skade etter hendelser i helsetjenesten, kan du også varsle Helsetilsynet og UKOM. Les mer her: Varsel om svært alvorlige hendelser i helsetjenesten - Helsenorge

 

Trenger du hjelp til å klage?
Husk at du også kan kontakte pasient- og brukerombudet i ditt område for informasjon, råd, veiledning og hjelp i møte med helsetjenesten eller Statsforvalteren. Her kan du lese mer om dem og hvordan du får kontakt med dem: Pasient- og brukerombudet (pasientogbrukerombudet.no) Hjelpen er gratis, og du kan være anonym når du tar kontakt med dem

 Les mer om dine rettigheter her: Klage og erstatning - Helsenorge

Kontaktinfo

Tjenestekontoret
E-post
Mobil 35 98 50 00

Tilbakemelding