Transporttjeneste TT-kort

Hva er tt-kort?

Transporttjenesten skal gi mennesker med funksjonsnedsettelse, som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter på lik linje med den øvrige befolkningen. TT-ordningen skal ikke brukes til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Ordningen skal være et tilbud til personer med behov for spesialtilpasset transport fordi de utfra en varig funksjonsnedsettelse ikke er istand til å bruke det kollektive rutetilbudet. Varig funksjonsnedsettelse regnes vanligvis som minimum 3 år. Kommunen skal vurdere brukergodkjenning uavhengig om søker har grunnstønad fra folketrygden.

Manglende rutetilbud er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning, heller ikke avstand til busstopp.

Hvem kan få tt-kort?

TT-kort gis til personer mellom 12 og 67 år, som har sterk og varig forflytnings- og/eller orienteringshemming. Rullestolbrukere og blinde/sterkt svaksynte prioriteres. 

Egenandel på minimum kr. 25.- pr. tur.  

Ordningen er en frivillig ordning som administreres av fylkeskommunen.

Retningslinjer TT-kort  (PDF, 26 kB)

 

Søke tt-kort

Søknaden kan sendes elektronisk, pr. post, eller leveres til Servicesenteret. Legeerklæring må legges ved søknaden.

Søknadsskjema (PDF, 121 kB)

 

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknader blir behandlet kvartalvis. Frist for innsending er innen 1. desember, 1. mars, 1. juni og 1. september.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen, som har fattet vedtaket. I klagen skal du komme med nye opplysninger og eventuelt ny legeerklæring. Det er Telemark fylkeskommune som behandler klagen.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret, epost: servicesenteret@kragero.kommune.no, telefon: 35986200

 

Flexiruter

Flexiruter er et transporttilbud til alle særlig tilrettelagt for deg med lettere funksjonsnedsettelser eller aldersrelaterte lidelser. Flexiruter gir et godt tilbud til offentlig og privat service og sosiale treff. Du må melde deg på innen kl 20.00 dagen før til Kragerø Taxi, telefon 35 981240. Behov for ekstra service må oppgis sammen med påmeldingen. Har du behov for å bli hentet hjemme og kjørt tilbake til hjemmet, må du si fra om dette ved påmeldingen. Ved påmelding får du beskjed om tidspunkt for avgang/henting. De som melder seg på etter fristen (dagen før kl 20.00) kan bli med om det er plass, men det kjøres ikke ekstratur.

Pris er kr 35 hver veg.