Transporttjeneste TT-kort

Hva er tt-kort?

Transporttjenesten skal gi mennesker med funksjonsnedsettelse, som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter på lik linje med den øvrige befolkningen. TT-ordningen er ment som supplement til andre rettighetsbaserte ordninger og skal ikke brukes til legebesøk, syketransport ol. NAV gir deg informasjon om andre ordninger som helse- og arbeidsreiser. 

Ordningen skal være et tilbud til personer med behov for spesialtilpasset transport fordi de utfra en varig funksjonsnedsettelse ikke er i stand til å bruke det kollektive rutetilbudet. Varig funksjonsnedsettelse regnes vanligvis som minimum 3 år. 

Manglende rutetilbud er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning, heller ikke avstand til busstopp.

Hvem kan få tt-kort?

For å bli godkjent som bruker må søker oppfylle følgende vilkår:

  • Søker må ha sterk funksjonsnedsettelse som er varig eller ha vart mer enn 3 år.
  • Helsetilstanden må dokumenteres med legeerklæring
  • Søker må være minst 10 år
  • Søker må være ute av stand til å benytte seg av ordinær kollektivtransport. Avstand til holdeplass, eller manglende kollektivtilbud blir ikke vektlagt
  • Søker kan ikke ha bosted på institusjon/boform med heldøgns omsorg/pleie
  • Søker kan ikke ha trygdefinansiert bil
  • Søker må være ute av stand til å kjøre bil.

Egenandel på minimum kr. 35.- pr. tur.  

TT. ordningen er et fylkeskommunalt tilbud som ikke er lovpålagt.

Retningslinjer TT-kort  (PDF, 347 kB)

Søke tt-kort

Søknaden kan sendes elektronisk her: sikker digital post, pr post eller leveres servicesenteret på Rådhuset. Søknaden må være komplett for at den skal kunne vurderes av kommunen. Legeerklæringen må ikke være eldre enn 6 måneder. Det er søker sitt ansvar at søknaden inneholder korrekte opplysninger og er godt nok dokumentert. Kommunen innstiller ovenfor fylkeskommunen som fatter endelig vedtak. 

Søknadsskjema (PDF, 277 kB)

Legeerklæring (PDF, 521 kB)

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klageinstansen er Særskilt klagenemnd i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Klage kan sendes til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien eller på e-post til post@vtfk.no.

 

Flexiruter

Flexiruter er et transporttilbud til alle særlig tilrettelagt for deg med lettere funksjonsnedsettelser eller aldersrelaterte lidelser. Flexiruter gir et godt tilbud til offentlig og privat service og sosiale treff. Du må melde deg på innen kl 20.00 dagen før til Kragerø Taxi, telefon 35 981240. Behov for ekstra service må oppgis sammen med påmeldingen. Har du behov for å bli hentet hjemme og kjørt tilbake til hjemmet, må du si fra om dette ved påmeldingen. Ved påmelding får du beskjed om tidspunkt for avgang/henting. De som melder seg på etter fristen (dagen før kl 20.00) kan bli med om det er plass, men det kjøres ikke ekstratur.

Pris er kr 35 hver veg.

 

Tilbakemelding