Parkeringskort for forflytningshemmede

Hvem kan få parkeringstillatelse?

 • Søker må ha store forflytningsvansker som må dokumenteres av lege.
 • Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel ved bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.
 • Søker må være bosatt i Kragerø kommune.
 • Institusjoner som frakter forflytningshemmede.

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder.

For at en slik parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkeringstillatelsen er ikke ment som økonomisk støtteordning.

Problemer med å bære vektlegges ikke.

Legeerklæring:

Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon og diagnose. Den skal også si hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurdering av søknaden.

Din søknad:

Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det ulike forhold som må besvares. Det anbefales at du er nøye med utfyllingen. Da kommer ditt behov fram og søknaden kan behandles raskt.

Tenk godt igjennom:

 • Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn må oppgis)
 • Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes her?
 • Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?

Søker du som passasjer?

Forflytningshemmende som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og bli ledsaget inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles når den som transporteres ikke kan forlates alene (f.eks. på venteværelset) mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

Hvor kan du parkere?

 • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
 • på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering kan du stå utover fastsatt lengste parkeringstid dersom det ikke er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
 • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet.

Kommunen kan trekke tilbake gitt tillatelse ved misbruk eller ved endrede forhold som gjør at kravene i §3 i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ikke lenger er tilfredsstilt. 

Tap av kort må meldes til politiet, og kopi av tapsmeldingen leveres Kragerø kommune før det utstedes et nytt kort. 

Søknad

Søknaden kan sendes elektronisk, pr. post, eller leveres til Servicesenteret. Passfoto av deg selv og legeerklæring må legges ved søknaden. Hvis du søker som fører må du også legge ved kopi av førerkortet.

Søknadsskjema og legeerklæring

Vedlegg til søknaden

 • Passfoto
 • Legeerklæring
 • Kopi av førerkort, begge sider, hvis man søker som fører.

Saksbehandlingstid

Normal behandlingstid er 3 uker fra all nødvendig dokumentasjon er levert.

Klagemulighet

Ved avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen tre uker.

Klagen sendes til:

Kragerø kommune 
Postboks 128
3791 Kragerø

Klagen må inneholde nye opplysninger og ny legeattest. Opprettholdes avslaget, blir saken videresendt til klagenemda i Kragerø Kommune.

Personvernerklæring

I forbindelse med søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede registreres følgende opplysninger i kommunens arkiv- og saksbehandlersystem:
Fødselsnummer, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til innsender og den forflytningshemmede. Det registreres om søker har hatt parkeringstillatelse tidligere, om det benyttes rullestolheis/-skinner, bilens registreringsnummer, om man er tildelt TT-kort, om man benytter hjelpemidler til forflytning og evt. hvilke, hvor langt man kan gå med/uten hjelpemidler. Det registres hvor man har behov for parkeringstillatelse og behovet må beskrives nærmere. I tillegg lagres legeerklæring, kopi av førerkort og foto av innehaver/søker.

Kommunen kan innhente ytterligere informasjon enn den som er oppgitt i søknadsskjemaet fra den forflytningshemmedes lege/behandler dersom dette anses nødvendig.

Om man har fått innvilget parkeringstillatelse er kommunen lovpålagt å overføre opplysninger om parkeringstillatelsen til et sentralt register drevet av Statens vegvesen/Altinn. Dette gjøres manuelt ved at kommunens ansatte registrerer opplysningene på Altinn. Følgende opplysninger overføres:
Innehaverens personnummer
Innehaverens navn
Tillatelsens nummer, med kommunekode, løpenummer, fødselsår og kjønn
Tillatelsens gyldighetstid
Om tillatelsen er stjålet eller miste
Om tillatelsen er gitt til fører eller passasjer

Institusjoner

Forskrift om parkering for forflytningshemmede § 5 gir institusjoner som frakter forflytningshemmede rett til å søke om parkeringstillatelse. Tillatelsen skal gjelde for spesialinnredet motorvogn og er knyttet til den enkelte bil. Bilen skal disponeres av institusjonen. Tidsbegrensing på parkeringstillatelse for institusjon er 2-10 år og gjelder kun i Norge.

Aktuell forskrift

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Tilbakemelding