Ledsagerbevis

Beskrivelse

Ledsagerbevis er en tjeneste som skal forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet. Beviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur-, og fritidsarrangementer som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta på eller nyttiggjøre seg av uten bistand. Ledsageren er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen. Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Med funksjonshemming menes en forskjell mellom vedkommendes forutsetninger og samfunnets krav til funksjon for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse. Tjenesten er gratis og nedre aldersgrense for å søke er normalt 8 år.

Kriterier

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Behandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Passfoto og legeerklæring fra primærlege, legespesialist eller offentlig godkjent helseinstitusjon må ligge ved søknaden

Søknadsskjema m/legeerklæring

Klage

Vedtaket om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Vedtaket kan ihht forvaltningslovens §28 2. ledd, påklages til ankeutvalget i Kragerø kommune.

Tilbakemelding