Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen har samfunnsmedisinske oppgaver i kommunehelsetjenesten. Samfunnsmedisin har fokus på hele befolkningens helse, og hvordan kommunen organiserer helse- og omsorgstilbudet.

Kommuneoverlegen skal holde seg oppdatert på samfunnsutviklingen på helseområdet, og skal gi råd til kommunens ledelse i henhold til de samfunnsmedisinske oppgavene.

Oppgaver

 • Smittevernlege i henhold til smittevernloven
 • Holde oversikt over helse- og sykdomsutviklingen i kommunen
 • Medisinskfaglig rådgiver i saker etter plan- og bygningsloven
 • Medisinskfaglig rådgiver i folkehelsearbeidet, inkludert miljørettet helsevern
 • Medisinskfaglig rådgiver i saker etter helseberedskapsloven
 • Medisinskfaglig rådgiver til kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Kvalitetsarbeid og pådriver for at helsetjenester utøves i henhold til lover og forskrifter.
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere, inkludert spesialisthelsetjenesten, private tjenestetilbydere og statlige myndigheter  
 • Informasjonsarbeid til befolkningen, interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Faglig samarbeid med andre kommunale leger og gjennomføring av allmennlegeutvalgsmøter/samarbeidsutvalgsmøter.
 • Plikter etter psykisk helsevernloven knyttet til vedtak om tvungen legeundersøkelse
 • Vedtaksmyndighet i saker innen miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap der det av tidsnød er nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver.

I Kragerø kommune er det Brynhild Braut som er kommuneoverlege. E-post: Brynhild Braut brynhild.braut@kragero.kommune.no

Kontaktinfo

Brynhild Braut
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 41 67 23 13

Tilbakemelding