Andre kommunale legeoppgaver

Kommunen tilbyr legetjenester for kommunale oppgaver som helsestasjonslege, lege i skolehelsetjenesten, lege i fengselshelsetjenesten, sykehjemslege og legeundersøkelse av asylsøkere og flyktninger. Disse oppgavene ivaretas del av fastlegene og dels av kommunalt ansatte leger. 

Beboere i bokollektiv, bemannede heldøgns omsorgsboliger og ordinære omsorgsboliger skal benytte fastlegen ved behov for helsehjelp. Fastlegen samarbeider med øvrig helsepersonell og ansatte i boligene. 

Tilbakemelding