Allmennlegetjenester/ fastleger

Kommunen skal sørge for at alle personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder allmennlegetjenester. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter, og prioritere disse foran pasienter som ikke står på fastlegens liste.

Allmennlegetjenester er utredning, diagnostikk, behandling, oppfølging og informasjon ved mistanke om sykdom eller skade. Allmennlegetjenester tilbys gjerne gjennom fastleger. Fastleger er allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen.

Fastlegen skal hjelpe deg med å få spesialisthelsetjenester gjennom henvisning, samt å velge behandlingssted, dersom du skal få utført en behandling på et sykehus.

 

Fastleger i Kragerø Kommune

I Kragerø kommune er det for tiden ti fastlegehjemler, og en stilling til LIS 1, fordelt på fire legekontor. Legetjenesten er for tiden under omorganisering.

Legekontorene i dag er:

  • Legene i Løkkebakken. Telefon: 35 98 99 99. www.legeneilokkebakken.no
  • Kragerø Legesenter. Telefon: 35 98 49 50. www.kragerolegesenter.no
  • Ytre Strandvei legekontor. Telefon: 35 98 05 55
  • Sannidal Legekontor. Telefon: 35 98 55 70

Når det av ulike årsaker er vakans i fastlegehjemlene, sørger kommunen for midlertidig vikar som kan følge opp pasientene på fastlegens liste.

 

Om fastlegeordningen

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Du kan bytte fastlege dersom du finner en annen fastlege med plass til listen sin. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

 

Nyinnflyttet

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra NAV/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.

Hvis du ikke har internett, ring HELFO på telefon 800HELSE (800 43 573). Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

 

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med helsehjelpen du får hos fastlegen din, bør du klage direkte til legekontoret for å få rettet opp i forholdene. Dersom forholdet ikke lar seg løse gjennom dette, kan du klage til kommunen eller til Statsforvalteren.