Årsrapport demenskoordinator 2023

 

Årsrapport demenskoordinator 2023 

Struktur og organisering 

Demensplan 

Prosjektleder for temaplan demens. Har leda arbeidsgruppe i kartlegging av utfordringsbildet.  

Prosjektet har hatt to referansegruppe og en styringsgrupper. 

Det har blitt informert til alle politiske utvalg samt ledergruppen til kommunedirektøren. 

Utarbeida og gjennomført undersøkelse hos tilsatte i hjemmesykepleien, fastlegene og pårørende. 

Utarbeida temaplan med anbefalt mål og tiltak for demensomsorgen i perioden 2024 – 2028 blir presentert for kommunestyret vinteren 24 

Tjenestetilbud 

Demensteam 

Demensteamet gjennomfører kartlegging etter henvisning fra fastlege.   

Demenskoordinator har holdt informasjons- og drøftingsmøte med fastlegene via ALU om å utvikle samarbeid og skisserer prosedyre for tiltaket. 

Sykehjemslege og demenskoordinator har sammen utarbeida flytskjema for tjenesten.  

Demenskoordinator tar imot henvisninger og vurderer den oppimot nasjonalfaglige retningslinjer. 

Teamet har gjennomført 6 kartlegginger i 2022 og 44 i 2023. 

Teamet er utvida fra 50% høyskole til 70% høyskole. Sykehjemslege er med som faglig rådgiver og ved utarbeideles av rapport. 

Hver onsdag fra 8 – 15 

Demenskoordinator leder teamet 

Direkte dialog med fastlege som henviser 

Oppsøkende informasjon om sykdomshistorikk og evt. medisiner 

Fordele bruker til kartlegging oppimot turnus 

Fra 3 – 5 tilsette i teamet 

Sykehjemslege Andreas.P.Riis - rapport 14 – 15, samt sparringspartner krevende case 

Hjspl: 20% Hannah Jensen og 10% Shirin Sevaldson 

Shirin Sevaldson slutta 13.12 og Stine Tufte Evensen tar over i 20% stilling fra 01.12.23 

Fagsykepleier Hanna Svensson 10% fra sep.2022 

 

Demensuka 

Behov for å synliggjøre muligheter for samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillighet 

Tett samarbeid med Kragerø demensforening 

Programkomite kommunepsykolog, demenskoordinator og representant fra demensforeningen 

Økonomiske midler fra tilskuddsordning, nasjonalforening for folkehelse og kommunalsjef fra helse og omsorg 

Programmet inneholdt følgende 

Mandag; 

Offisiell åpning med frivillighet som tema 

Tirsdag;  

Kulturelle arr. på avdelingene (kun 3 ble gjennomført; Furubo, Marienlyst og Tangheia) 

Onsdag; 

 Pårørendekonferanse i kinosalen 

Signering avtale demensvennlig samfunn; ordfører, nasjonalforeningen og lokal demensforening 

Demenskafe med allsang på Ruffen 

Torsdag; 

Informasjonsforedrag på vidaregåande– helsefag,  

Informasjonsforedrag på ungdomskule Sannidal og sentrum  - alle tre trinn 

Forfatterbesøk på biblioteket; Freddy Kjensmo 

Fredag; 

Informasjonsforedrag v. demenskoordinator Kragerø og leder Aldring og Helse Norge 

Debatt ved politikere og foredragsholdere ledet av Per Erik Andersen  

Lørdag; 

Innsamling i byen og Sannidal v. demensforeningen 

Medspillere for å gjennomføre uka: 

Kommunepsykolog, Kulturkontor, helse og omsorg v/virksomhetsledere, Kragerø kulturskole, dagsenteret, demensforeningen, politikere, Biblioteket, Biografen, Hellekirken barnekor, Kragerø kystlag, Kragerø næringsforening, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark og demenskoordinator 

Demenskafe 

Kragerø demensforening har startet opp uformell kafe tilrettelagt for personer med demens og deres pårørende i Kragerø sentrum 

I samarbeid med baren Ruffen og kafe Stavelin har eier åpnet opp for samling etter stengetid. Her har foreningen tilrettelagt for uformell prat, sang og informasjon der bruker og pårørende kan kjøpe mat og drikke.  

Demenskoordinator har deltatt på 8 samlinger i 2023 med hensikt lavterskel kontakt for å forebygge, få råd eller drøfte tilbud og tjenester i kommunen. 

MMB 

Som ett ledd i å utvikle tjenester i døgnbasert enhet, samt fremme miljøterapeutiske virkemiddel, har demenskoordinator tatt initiativ til oppstart av musikkbasert miljøbehandling i heldøgns bemannet omsorg 

8 tilsette ved Marienlyst har gjennomført kurset, men ikke gruppesamlinger.  

5 avdelingsledere og demenskoordinator gjennomførte kurset 

Etter endringer i form av Tørn på sykehjemmet er det besluttet at Marienlyst ikke skal starte opp før Tørn er implementert 

Furubo omsorgsbolig er positive til å starte opp der i 2024. Også demenskoordinator, fagsykepleier og sykehjemslege er motivert for arbeidet.  

Det jobbes i desember 2023 med å utarbeide prosjektplan 

Det er søkt og innvilget 300.000 i tilskuddsmidler for prosjektet 

2024 vil en prøve ut MMB på ene avdelingen på Furubo, 7 pasienter. 

Oppfølging pasienter uten tjenester 

Som følge av systematisk demensutredning har det blitt synliggjort behov for tiltak i tidlig fase av sjukdommen. Personer som er kartlagt der vi ikke kommer i posisjon til dagsenter eller annen tjeneste har demenskoordinator hatt oppsøkende virksomhet i form av gåturer, telefonsamtaler eller hjemmebesøk . 

Hjernetrim 

Kognitiv stimuleringsterapi er en metode utviklet av kompetansesenteret aldring og helse.  

Tjenesten er opprettet som ett tilbud i tidlig fase av sykdommen (MMSE over 22)  

Uformell kurs for personer med svekket hukommelse og/eller demens diagnose.  

Dagsenteret utvidet med 50% stilling ble en tilsatt der satt som leder av hjernetrim.  

Sammen med demenskoordinator utviklet vi vårt eget konsept over 14 samlinger på 7 uker.  

45 min. per samling 

Gruppesamlingene skjer på samme rom, nøytral grunn B13. 

Våren 2023 gjennomført 5 pers. kurset, og høsten 2023 kun 2 personer.  

Minimum 4 personer for gjennomføring av tiltaket 

Legger inn som lavterskeltilbud tre ganger i året. 

Pårørendeskole 

- Gjennomført 2 skuler i 2023 

Våren 2023 – totalt 15 deltagere 

Høsten 2023 – totalt 14 deltagere 

6 tema over 6 uker fra 18.30 - 20.30 

Kurset er gratis 

Tilskuddsmidler søkt aldring og helse – innvilget 86.000 

Kake og frukt bestilt fra Delecto 

Kragerø demensforening stiller med 2 frivillige hver gang som ordner det praktiske; bord, stoler, kaffe, te 

Gruppeledere leder gruppene en time etter plenum til refleksjon og likemannsarbeid på dagens tema.  

Gruppeledere Hannah Jensen, Hanna Vatn Svensson(kun høst), Vivi Kivle, Kaja Torvetjønn(kun vår) 

1 time i plenum med følgende team forelesninger 

Sykdomslære v. Andreas Poul Riis, sykehjemslege 

Kommunikasjon vår Kaja haust Linda Heggernes Varpe 

Vergemål og fremtidsfullmakt v/Gøril Elisabeth Oterholt 

Ventesorg v. Agnes Heldal 

Pårørende sitt perspektiv v. Bjørn Egil Strandskogen og Susanne Sørdalen 

Tjenester v/Marianne Graver Odden /Gode øyeblikk v. Linda Heggernes Varpe 

Evaluering gjennomført papir i vår og qr kode forms + papir høst 

Legges inn i års hjul * en per høst 

Støttesamtaler pårørende 

Pårørende med ønske om støttesamtale, eller med synlig behov for avlastende samtale har fått tilbud om dette. Det har skjedd via telefon, fysisk på kontoret eller i heimen. Krever ikke skriftlig søknad. Behovet er spesielt stort i tidlig fase.  

Informasjon og kompetanse 

Demens i møte med døden 

- Forespørsel fra gravferdsbyrå i Kragerø med problemstillinga;  

- hvordan få økt kompetanse ift oppfølging av etterlatte som har demens ? 

- Sammen med prost gravferdsbyrå og demenskoordinator i Bamble og Kragerø utarbeidet vi en fagdag 

- Demenskoordinator Kragerø ledet dagen 

- Program fag seminar for prester i prostiet og to gravferdsbyrå: 

- Kommunikasjon personer med demens 

- Juss ift graverd 

- Gruppe arbeid  

- Plemums refleksjon 

Demensvennlig samfunn 

Som ein del av status kartlegging for demensomsorga i Kragerø og arbeidet med temaplan demens står utvikling av demensvennlig samfunn sentralt 

Demensforeningen ved leder Strandskogen har tatt initiativ til å signere avtale med nasjonalforeningen 

Demenskoordinator har hatt flere møter med kommunalområdet samfunn og kulturkontoret for samarbeid rundt utfordringsbildet. De har prosjekt på aldersvennlig samfunn, og det er naturlig med samarbeid for videre utvikling. 

Ordfører på vegne av kommunen signerte avtale med nasjonalforeningen om at Kragerø kommune er demensvennlig 20.09.2023. 

Arbeidet er omfattende, og folkehelseteamet har fått i oppdrag av kommunaldirektøren å se på muligheter for å jobbe frem demensvennlig samfunn sammen med aldersvennlig samfunn fra jan. 2024. 

Oppstartsmøte 11.01.24 

Faglunch hjemmesykepleien og hjemmehjelp 

I alle faser av sykdommen er det krevende og utfordrende situasjoner; for bruker, pårørende og tilsatte 

Demenskooridinator har, etter ønske fra avdelingsledere i hjemmesykepleien, hatt flere fag luncher.  

“Case” blir presentert, og demenskoordinator prøver å rettleie for videre arbeid rundt pasient og pårørende. 

ABC kontakt 

Som en del av å øke kompetansen på demensomsorgen er demenskoordinator bedt om å være ABC kontakt som bindeledd mellom kommunen og USHT(utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Telemark). 

Konseptet er utarbeidet av aldring og helse. 

Oppstartsseminar ledet av USHT; og deretter skal hver tilsatt lese ett hefte, for deretter å ha refleksjonsgrupper med kollega om heftet. 

ABC kontakt melder tilsette på kurset, lager grupper og følger opp undervegs i studiet. 

Permer som en kan ta er  

Demensomsorgens abc – perm 1 

Demensomsorgens abc – perm 2 

Musikkbasert miljøbehandling 

Musikkbasert miljøbehandling - utviklingshemmede 

Mitt livs abc – perm 1 

Mitt livs abc – perm 2 

Geriatri 

Velferdsteknologi 

Det er utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av ABC som ligger i QM+ 

Demenskoordinator vil gjennom temaplan jobbe systematisk for å øke deltagere til ABC studiet 

Desember 23 er det påmeldt 33 personer til abc demens perm 1(30) og 2 (3) 

Intern undervisning helse og omsorg 

-Å heve kompetanse innen demens er ett stort satsingsområdet. 

- Demenskoordinator har gjennomført 4 samlinger via teams sammen med tidligere prosjektleder Elisabeth Haugeto 

- Høsten 23 har demenskoordinator utarbeidet forelesninger inn 6 tema for 2024 

Sykdomslære(sykehjemslege) 

Kommunikasjon 

Verdigrunnlag (personsentrert omsorg) 

Samtykke 

Utfordrende adferd 

Tillit og tvang 

Forelesningene holdes *4 pr tema, 45 min. pr. tema 

Starter opp i virksomhet for sykehjem og bokollektiv 2024 

Påmelding i forkant for å sikre bindende deltagelse 

Rettleiing avdelinger – krevende case 

Demenskoordinator har fulgt opp tre avdelinger ift utfordrende adferd og vidare arbeid. Det er blitt gjennomført ROS analyse, kartlegging for bedre systematisk dialog og samarbeid med fastlege samt intern rettleiing av kommunikasjon i møte med tilsette. 

Nettverkssamling Telemark 

Demenskoordinator er sammen med fagsykepleier og demenskontakt i hjemmesykepleien deltagende på nettverk for Telemark 

I 2023 har det blitt gjennomført 4 dagssamlinger med motivasjon, samarbeid og forbedringsarbeid 

Demenskoordinator har blitt invitert til foredrag på to samlinger; 

 samarbeid med pårørende og presentasjon av Demensuka 

Samarbeidsmøter Drangedal og Bamble 

Demenskoordinator har møter med kollega i Drangedal og Bamble ca. hver 6 uke 

Vi drøfter og samarbeider om felles utfordringer i stilling som demenskoordinator  

Samlingene holdes vekselsvis hos de tre koordinatorene; Bamble, Drangedal og Kragerø 

Foredrag 

Ved forespørsel holder demenskoordinator foredrag om status demens arbeidet samt hva demens er. 

Har i 2023 holdt foredrag under nettverkssamling Telemark og for Kragerø pensjonistforeningen 

Kurs Basal demensutredning 

- Demenskoordinator har søkt midler 

- Demensteam på kurs for basal demensutredning 07. og 08.11  

Kurs Demensdiagnostikk 

- Ved hjelp av eksterne tilskuddsmidler var demenskoordinator og sykehjemslege på konferanse i demensdiagnostikk 06.12.23 

Arbeid for organisasjonen 

Fremtidens omsorg – virksomhetskultur 

Som nytilsatt ble demenskoordinator spurt om deltagelse i gruppen virksomhetskultur i forbindelse med prosjektet» fremtidens omsorg». 

Sammen med virksomhetsleder Merete Kimestad og leder kommunalsjef Line Grøtsund har vi hatt hyppige møter våren 2023 

Samlinger fysisk eller via teams hver 2 – 3 uke 

Arbeidet har vært å kartlegge utfordringsbildet samt komme med konkrete forslag til tiltak. 

Ledersamling mai 

Som en del av arbeidet i fremtidens omsorg var demenskoordinator med på ledersamlingen i mai for avdelingsledere i helse og omsorg. 

Artikkelliste

Tilbakemelding