Tilskudd til tilrettelegging av bolig

Beskrivelse

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Ordningen er økonomisk behovsprøvd.

Det er også mulig å søke kommunen om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant av ombygging. Opplys om hva det søkes om i din elektroniske søknad.

Utredning og prosjektering skal gjøres i samarbeid med kommunens Ergoterapitjeneste. De kan nås på telefon til Tjenestekontoret: 35 985000 eller sentralbordet tlf.35986200

Kriterier

Det blir gjort en vurdering av dine spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens eget ankeutvalg er klageinstans.

Kontaktinfo

Rune Torp Olsen
Rådgiver
E-post
Mobil 90 28 55 46

Kartpunkt

Tilbakemelding