Tilskudd til etablering i egen bolig

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd. I spesielle tilfeller kan tilskuddet også brukes til refinansiering for å kunne beholde boligen, gjerne i kombinasjon med startlån.

Målgruppe

Personer med lav inntekt, som ikke klarer å betjene et tilstrekkelig stort startlån.

Personer som står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg og der tilskudd til refinansiering bidrar til at de kan beholde boligen.

Personer som har behov for tilpasning av boligen på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Personer med langvarige økonomiske problemer skal prioriteres.

Eksempler på aktuelle tilskuddsmottakere;

  • Barnefamilier med behov for å stabilisere bosituasjonen
  • Flyktninger
  • Personer med nedsatt funksjonsevne, rusproblem og/eller psykiske problem.
  • Personer med varig lav inntekt i form av trygdeytelser.

Kriterier

  • Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader.
  • Boligen skal være varig egnet for familien.
  • Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.

Behandling

Du kan søke elektronisk  

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Linker

Kontaktinfo

Rune Torp Olsen
Rådgiver
E-post
Mobil 90 28 55 46

Kartpunkt

Tilbakemelding