Startlån til bolig

På grunn av bemanningssituasjon og mange presserende lovpålagte oppgaver ved Boligkontoret, må det nå påregnes lang saksbehandlingstid på Startlånssøknader. Saksbehandlingstid kan ta inntil 6 måneder. 

Beskrivelse

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til:

 • kjøp av bolig
 • utbedring og tilpasning av bolig
 • toppfinansiering ved bygging av ny bolig
 • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Startlånet er behovsprøvd, og kommunen kan gi Startlån til personer som ikke får boliglånlån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære banker. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Målgruppe

Startlån er for barnefamilier som er i en særlig utfordrende situasjon og mangler egnet bolig.

Får du banklån til bolig, kan du ikke få Startlån (annet enn til toppfinansiering dersom du ikke har egenkapital)

Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke Startlån. Barnefamilier som har behov for en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare.

Du kan søke om Startlån i din kommune hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene:

 • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
 • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
 • Du mottar trygd/offentlige ytelser
 • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
 • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.

Det er ikke nødvendig med egenkapital for å få Startlån. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på Startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter. I noen tilfeller kan kommunen gi tilskudd.

Kriterier

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Veiledning

Du må søke elektronisk. Bruk lenken her.
mailadresse ved spørsmål: boligkontoret@kragero.kommune.no

På grunn av bemanningssituasjon og mange presserende lovpålagte oppgaver, må det nå dessverre påregnes lang saksbehandlingstid på startlånssøknader. Saksbehandling kan ta inntil 6 måneder. 

Vedlegg

 • Siste års selvangivelse
 • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd
 • Dokumentasjon på all annen gjeld
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Kontaktinfo

Rune Torp Olsen
Rådgiver
E-post
Mobil 90 28 55 46
Renate Wilberg
Saksbehandler
E-post
Mobil 91 67 80 76

Kartpunkt

Tilbakemelding