Hvor kan jeg telte ?

Ved telting gjelder friluftsloven.

Hovedsakelig kan man telte minst 150 m fra nærmeste bebodde hus/hytte i utmark, og på innmark kan man kun telte med tillatelse fra grunneier/bruker av eiendommen. Man kan telte inntil 2 døgn på samme sted, eller lenger etter avtale med eier/bruker av eiendommen.
I verneområder, som bl.a. deler av Jomfruland, kan andre regler gjelde. Nord på Jomfruland er det teltforbud etter vernereglene for nasjonalparken nord for Øytangen gård og på Sandbakken. Videre er det ferdselsforbud i nord og sør (Kråka og Skadden) i perioden 15. april til 15. juli av hensyn til hekkende sjøfugl.

Forskrift om atferdsregler i offentlig sikrede friluftsområder på Jomfruland

Det er også ferdselsforbud på flere holmer og sør på Stråholmen i samme periode. 

Tilbakemelding