Folkehelseoversikten 2024.

Folkehelseoversikten identifiserer folkehelseutfordringer og vurderer konsekvenser og årsaksforhold av en rekke faktorer som påvirker helsetilstanden i kommunens befolkning.

Et enstemmig kommunestyre vedtok 14. Mars Kragerø kommunes Folkehelseoversikt for 2024.

Særlig trekkes grunnleggende faktorer frem som utfordringer i vår kommune. Lav sosioøkonomisk status generelt, barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier, manglende gjennomføring av videregående utdanning og et høyt utenforskap blant unge er alle grunnleggende faktorer som påvirker helsetilstanden. Dette fører blant annet til ulik helsekompetanse og sosiale forskjeller i helse. Det er de med høyest sosioøkonomisk status som har de beste forutsetningene for å ta de beste helsevalgene for seg og sin familie, og det er disse som har den beste helsetilstanden og som lever lengst. Dette omtales ofte som «Gradientutfordringen» jo bedre sosioøkonomisk status- jo bedre helse.  

Les hele folkehelseoversikten her https://pub.framsikt.net/plan/kragero/plan-27cd590f-75dd-477b-a261-8e2f250a5dda-43699/

Folkehelseoversikten skal brukes som kunnskapsgrunnlag for kommunens planer, prioriteringer, mål og strategier og blir viktig i det systematiske folkehelsearbeidet til kommunen fremover.

Tilbakemelding