Boligkontoret i Kragerø kommune ble i vinter forespurt som 1 av 6 kommuner i landet om å spille inn en film til www.veiviseren.no

  

Det er ved nåværende tidspunkt kun 2 boligtomter til kr.1,- pr. tomt til barnefamilier, for salg.

Disse er ved Stabbestad eneboligfelt : Tomt Gbnr 11/272 og Gbnr 11/276 er ledige, for salg.

Kragerø kommune videreutvikler de digitale tjenestene til innbyggerne i Kragerø kommune. Vårt mål er å gjøre våre tjenester mer tilgjengelig og lettere å ta i bruk for deg som bruker. 

Økonomiplan 2021 - 2024 er i år lagt ut i et nytt format tilpasset presentasjon på nettsider.

Kragerø kommune tilbyr ulike tjenester innenfor trygghetsteknologien. Eksempler på dette kan være trygghet i eget hjem, trygghet ute og lokaliseringsteknologi. Målet er å skape trygghet der du er til enhver tid.

I løpet av perioden biblioteket har måttet være stengt på grunn av corona har vi fått flere nye digitale tilbud.

Kragerø kommune har innført nye rutiner for behandling av arrangementssøknader. Arrangementer i perioden 15.juni til 15.august har alltid søknadsfrist 15.mai.

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk.

Kragerø kommunestyre har vedtatt å selge 3 ubebygde boligtomter på Sjåen. Det er nå 1 stk. igjen. Tomten selges til kostpris, og med samme betingelser som for øvrige kommunale boligtomter. 

Aktiv omsorg er en tilpasset tjeneste med tilbud som bidrar til optimalisering av helse, deltagelse og sikkerhet. Målet er å opprettholde livskvalitet for den enkelte hele livet