Vestmar barneverntjeneste

Vestmar barneverntjeneste dekker kommunene Kragerø og Drangedal.

 

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsen og utviklingen deres, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal barnevernet medvirke til trygge oppvekstsvilkår for alle barn og unge.

Barnevernloven gjelder for alle barn som oppholder seg i Norge.

Barnevernstjenesten skal bruke tolk når det er nødvendig.

 

Her finnes det informasjon om barnevernet på mange språk.

Her  (PDF, 57 kB)er skjema for bekymringsmelding til barnevernet.

Hjelpetiltak

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Målgruppe for hjelpetiltakene er barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 23 år.

Eksempel på hjelpetiltak:

-      veiledning

-      støttekontakt

-      besøkshjem

-      økonomisk hjelp.

-      formidling av plass i fosterhjem og institusjon

Melding til barnevernstjenesten

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding.

Privatpersoner kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Når barnevernstjenesten har mottatt en melding skal:

-      meldingen henlegges hvis den er åpenbart grunnløs

-      undersøkelse starte hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 

-      meldingen henlegges hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Saksbehandlingstid

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs

Digital post til og fra barneverntjenesten

Gjeldende lov og regelverk

Lov

Barnevernloven
Forvaltningsloven

Forskrift

Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

Retningslinjer

Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge (rundskriv Q-06/2010)
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Mer informasjon om barnevernet:

https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/andrepublikasjoner/Barnets_beste.pdf

http://barneombudet.no/dine-rettigheter/til-et-barnevern/

https://www.bufdir.no/Barnevern/

Kontaktinfo

Sentralbord Vestmar barnevernstjeneste
E-post
Telefon 35 98 63 35

Organisasjonsnummer 987 967 439 

Ellen Mentzen
Leder
E-post
Telefon 916 78 075
Mobil 916 78 075
Barnevernsleder

Kartpunkt