Virksomhet Bygg og areal

Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten

 • Oversiktsplanlegging. Kommuneplanen og kommunedelplaner.
 • Reguleringsplaner. Områderegulering og detaljregulering.
 • Behandling av private forslag til detaljreguleringsplaner.
 • Behandling av delingssaker etter plan- og bygningsloven og jordlova.
 • Seksjoneringssaker etter eierseksjonsloven.
 • Oppmåling, herunder kartforretninger, grensepåvisninger mm.
 • Kart og kartforvaltning.
 • Byggesaksbehandling inkl. veiledning mm.
 • Byggesakstilsyn.
 • Adressering og adresseforvaltning.
 • Matrikkel – registrering.
 • Landbruksforvaltning, inkl. viltforvaltning.
 • Motorferdsel i utmark.
 • Konsesjonsbehandling samt matrikkelføring.
 • Tilskuddsordninger i landbruket.
 • Eiendomsskattetakst.

Hva har vi fått til i året som gikk

Vi har fått ferdigstilt arbeidet med revisjon av kommuneplanen fram til vedtaksbehandling og endelig vedtak ble gjort i kommunestyret 12. februar 2019.

Private reguleringsforslag som er mottatt til behandling er behandlet innenfor tidsfristene.

Vi har deltatt i interkommunalt plansamarbeid for ny E18 Dørdal – Grimstad i både styrings- og plankoordinatorgruppe. Kommunestyrets vedtak om deltagelse i interkommunalt plansamarbeid for ny E18 ble ikke finansiert ved budsjettvedtaket for 2018. Kostnadene er dekket innenfor virksomhetens opprinnelige ramme gjennom omprioriteringer. Arbeidene har hatt god og rask framdrift, og planprogram for hele strekningen er nå vedtatt av Det interkommunale plansamarbeidet. Arbeidene med kommunedelplan for ny E18 pågår for fullt, og forventes vedtatt i løpet av 2. tertial 2019.

Arbeidet med «Næringsvennlig kommune», som er en del av omstillingsarbeidet som gjennomføres i Kragerø, og utvikling av en tydelig næringspolitikk og kommunens service- og veilederrolle, har vært et satsingsområde i 2018. Kragerø - en næringsvennlig kommune - hvor vi legger til grunn
«Ja hvis vi kan, nei hvis vi må» i møte mellom næringsliv, næringsapparat og kommune. Kragerø kommune vil jobbe kontinuerlig for å styrke kvaliteten og effektiviteten i saker for næringslivet og det er utarbeidet konkrete tiltak/rutiner som skal legges til grunn for dette arbeidet. 

Behandling av plan-, bygge- og oppmålingssaker har vært høyt prioritert og i 2018 er det fattet administrative vedtak i 509 delegerte saker mens Hovedutvalg for plan, bygg og miljø har truffet vedtak i 145 saker.

Samarbeidet med Drangedal kommune om landbrukssaker har fungert godt og etter forutsetningene i 2018.

Forberedelser til, og gjennomføring av, omtaksering av eiendomsskattegrunnlag for eiendommer hvor det er foretatt bygningsmessige endringer siste år er gjort som forutsatt. Investeringer i ny programvare (fra og med 2017) gjør dette arbeidet mindre ressurskrevende enn tidligere år.

Arbeidet med kart- og adresseforvaltning er gjennomført i samsvar med forutsetningene.

Hva har vi ikke fått til i året som gikk

Revisjon av eldre reguleringsplaner i egen regi har dessverre blitt nedprioritert fordi kommuneplanen og behandling av private planforslag har måttet gå foran. Det samme gjelder også arbeidet med oppheving av enkelte eldre reguleringsplaner som nå har blitt uaktuelle.

Behandling av konsesjonssaker og oppfølging av vilkår i enkelte saker har ikke fått den prioritet som har vært ønskelig. Dette skyldes bl.a. ekstraarbeid på landbrukssiden i forbindelse med tørken i sommer samt saksbehandlingskapasitet. Det er håp om at dette bedres gjennom 2019.

Utfordringer i året som kommer

Det er igangsatt arbeid med mange flere private reguleringsplaner i 2018 enn i 2017. Kommunen har ikke noen innflytelse på når forslagsstillerne sender inn sine planforslag til kommunen, men dersom mange av planforslagene vi vet det pågår arbeid med innsendes over en kort tidsperiode vil kommunens saksbehandlingskapasitet på plansiden kunne bli svært presset.

Kommunestyret har i forbindelse med budsjettvedtaket for 2019 bevilget midler til omtaksering for nytt grunnlag for eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen. Dette er en omfattende driftsoppgave som kommer i tillegg til vår normale drift. Administrering og gjennomføring av en slik omtaksering vil antageligvis kreve ressurser virksomheten ikke har. Dette må i tilfelle løses gjennom kjøp av tjenester, prosjektansettelser eller tilsvarende.

Det er forventninger om oppfølging og styrking av samarbeidet med Næringsforeningen og næringslivet i forbindelse med prosjektet «Næringsvennlig kommune» og Kragerø som omstillingskommune. Dette er et givende arbeid som vi ser også gir resultater i form av bedre samhandling og samarbeid, men det krever ressurser. Det er således en utfordring av disponere ressursene mellom økt veiledning og samhandling og den kontinuerlige saksbehandlingen av nye søknader.

Nøkkeltall for virksomheten

Økonomisk ramme Selvkost, brutto driftsramme 4,1 mill
Antall ansatte 11
Sykefraværsprosent 5,6%

Tilbakemelding