Elevene skal i neste uke delta på praksiskurs på Kragerø videregående skole. I UTV timene på skolen har vi snakket om de ulike utdanningsprogrammene, og brukt nettsiden vilbli.no.

Praksiskursene organiseres fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Alle har nå fått tildelt plass på ett av to ønsker. Eleven har fått utdelt program for dagene og skal selv sørge for å komme til oppsatt tid på Kragerø videregående skole. Det er viktig å lese programmet nøye for å ta med nødvendig utstyr.

Dere kan også finne program for praksiskursdagen på denne lenken:

https://www.vtfk.no/skoler/kragero-vgs/aktuelt/praksiskurs-for-9.-trinn/

Ekstra beskjed til de som skal på idrett:

«Fint om at elevene som skal på idrett,  får beskjed at de kan velge trening på Family, håndball i hallen eller stadion med fotball i første økt. Kommer de ikke lett til Løkka eller Stadion, møter de på skolen for transport!»

Vi håper på fine og lærerike dager for elevene. Målet er at disse dagene skal hjelpe elevene i å ta et utdanningsvalg på videregående skole.

Med vennlig hilsen

Thale Rugtveit
Rådgiver

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal skolehverdag.

I  fjor kjørte utdanning.no og karriereveiledning.no webinar:

  • Hvordan kan du hjelpe din 10.klassing med valg av videregående skole?
  • Webinar for deg som skal velge videregående – til elever

Vi merket oss at det var stor pågang på webinarene, så vi velger å kjøre de igjen nå i februar før søknadsfrist 1. mars: https://karriereveiledning.no/webinar

Kriseledelsen i Kragerø kommune har besluttet at Kragerø skole kan driftes på grønt nivå i henhold til trafikklysmodellen.

Kragerø skole endrer dermed driften av skolen i tråd med rådene i nasjonal smittevernveileder, se https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Kragerø skole endrer tiltaksnivå fra mandag 31.01.22.

Følgende smitteverntiltak vil være gjeldende:

Grønt nivå-trafikklysmodellen

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt.
Men:

1.            Ingen syke skal møte på skolen
2.            God hygiene, god ventilasjon og normalt renhold
3.            Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Avstand mellom ansatte
Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Fysisk kontakt:

  • Elevers behov for nærhet og omsorg må ivaretas.  
  • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.

Organisering av kohorter:

  • Det er ikke behov for kohortinndeling.

Ved høyt smittepress eller smitterisiko kan jevnlig testing av grupper være et godt tiltak. I kommuner med høyt smittenivå vil jevnlig testing av barn og ungdommer redusere spredningen av koronavirus i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter. Dette reduserer sykefravær og utbrudd som vanskeliggjør undervisning, og det reduserer smitten i lokalsamfunnet.

Hva er jevnlig testing?
Jevnlig testing anbefales utført to ganger per uke. Vi anbefaler at selvtestingen skjer mandag og torsdag.

Jevnlig testing innebærer regelmessig testing av en definert gruppe for å redusere smitten innad i gruppen og ut i samfunnet rundt. Dette oppnås ved at smitteførende personer jevnlig oppdages og isoleres.

Sammen med god symptomovervåkning bidrar metodene til å redusere smitte på en effektiv måte uten å innføre kraftige kontaktreduserende tiltak rettet mot barn og unge. For å få god effekt bør helst over 70% av gruppen delta, men testingen er frivillig og det er ikke nødvendig at samtlige personer i gruppen deltar for at effekten skal være god. Smittesporing innad i grupper som deltar i jevnlig testing er ikke nødvendig. Kommunen bør som hovedregel forsøke jevnlig testing i minst fire uker før man vurderer mer inngripende tiltak som karantene, heving av trafikklysnivå over nasjonalt minimum eller begrensing av undervisningstilbud og fritidsaktiviteter.

Selvtester skal i utgangspunktet distribueres i original forpakning. Det anbefales å dele ut én 5-pakning til hver elev, slik at foresatte kan utføre jevnlig testing to ganger per uke i 2,5 uker. Hvis det etter to uker er behov for å fortsette testingen, bør en ny 5-pakning deles ut.

Hvem bør testes jevnlig?
• Barnehager: ansatte og foresatte
• Småskolen (1.-4. trinn): ansatte, og elever eller foresatte (foresatte til den enkelte elev bestemmer dette)
• Mellomtrinnet (5.-7. trinn), ungdomsskole og videregående skole: ansatte og elever
• Universiteter og høyskoler: ansatte og studenter

Unntak for jevnlig testing
• Personer som har gjennomgått covid-19 eller fått andre vaksinedose i løpet av siste tre måneder
• Personer som har fått tredje vaksinedose (ingen tidsbegrensning)
• Personer som ikke ønsker å teste seg (testing er frivillig og kan ikke kreves for skoleadgang)

Oppfølging ved positiv selvtest
Tar du en selvtest som blir positiv, må du være i isolasjon og du bør ta en bekreftende prøve på teststasjonen. Vi ber derfor om den personen, foresatte eller den ansatte selvregistrer resultatet i Remin snarest mulig. Remin finnes du lenke til på kommunens nettside under koronainformasjon. Det er også nyttig om barnehagen og skolen informeres ved smitte slik at den smittede/foresatte og barnehage/skole blir enige om videre oppfølging/tiltak. Opplysninger om helsemessige forhold inkludert smitte er opplysninger som personen det gjelder må samtykke til at deles.

Dersom du er øvrig nærkontakt til smittet
Dersom en ansatt eller barn er øvrig nærkontakt til en smittet (ikke familiemedlem eller tilsvarende nære) anbefales test dag tre og fem etter siste nærkontakt. Testene kan være selvtest. Hvis du har hatt koronainfeksjon siste tre måneder eller inngår i jevnlig testing trenger du ikke følge disse testanbefalingene. Du bør følge med på helsetilstanden din og om du får symptomer i ti døgn. Alle bør ha lav terskel for å teste deg selv ved milde symptomer.

Tar du en selvtest som blir positiv, må du være i isolasjon og du bør ta en bekreftende prøve på teststasjonen.

Barn under skolealder anbefales kun test ved symptomer. Foresatte bestemmer om barn skal testes. Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt en test. Det skal ikke brukes tvang eller medisiner for å gjennomføre testing.

Dersom du er husstandsmedlem eller tilsvarende nær, gjelder andre regler. Smittesporingsteamet vil informere deg om dette, og du finner mer informasjon under Helsenorge.no.