Søke om midler

Det er anledning til å søke om omstillingsmidler, om tiltaket det søkes om er innenfor kriteriene nedenfor.

Vi ønsker å høre fra deg så tidlig som mulig i søknadsprosessen. På denne måten kan vi hjelpe deg til at veien framover blir så effektiv og god som mulig, og finne de dørene det er viktig at du kjenner til.

Det er følgende kriterier for støtte fra Kragerø kommunes omstillingsprogram:

  • Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle sin næring kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene, så lenge tiltaket det søkes om er innenfor omstillingsprogrammets tre satsingsområder.
  • Tiltaket/prosjektet må være i henhold til definerte strategier og tiltak innenfor satsingsområdene i omstillingsprogrammets handlingsplan.
  • Søker må omtale hvordan prosjektet/tiltaket støtter opp under omstillingsprogrammets hovedmål om å bidra til å skape 100 nye/sikrede arbeidsplasser i Kragerø i løpet av 6 år.
  • For bedriftsrettet støtte må bedriften være registrert i Brønnøysundregisteret med forretnings-/virksomhetsadresse Kragerø og ha mål om aktivitet i Kragerø kommune. Det må kunne dokumenteres at omsøkt tiltak er knyttet til mål om arbeidsplasser lokalisert i Kragerø.
  • Det kan gis tilskudd til primært forstudier og forprosjekt med mål om utvikling av forretningsidé, forretningsplan, produkt, produksjonsprosess, marked, kompetanse og samarbeidstiltak. Tilskudd til gjennomføring av hovedprosjekter kan vurderes, men skal primært rettes til andre finansieringsordninger.
  • Det gis ikke ren arrangementsstøtte.
  • For bedriftsrettet støtte kreves det egenfinansiering på 50 % av prosjektets/tiltakets totale kostnadsramme. Egenfinansieringen kan være i form av egne midler eller egeninnsats, eventuelt en kombinasjon av disse to. Egeninnsatsen beregnes som 1,2 promille av nominell årslønn, maksimalt kr 800,- per time og 1850 timer/ år, dersom ikke annet er avtalt. Med nominell årslønn menes den ansattes avtalte årslønn ved utløpet av året. Betaling for ekstrainnsats som overtidsbetaling, bonuser og lignende regnes ikke med i nominell årslønn. I mer tilretteleggende prosjekter bør det også være en andel egenfinansiering, men det er ikke satt bestemte krav til andel.
  • Midlene tildeles iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Om prosjektet/tiltaket er i henhold til disse kriteriene, kan du søke omstillingsprogrammet om midler.

Hvordan søker jeg om midler?
Du søker ved å fylle ut malen for prosjektplan (PDF, 566 kB), og sende på e-post til elisabeth.holte@kragero.kommune.no . Ta helst kontakt før du sender søknad. Se også standardvilkår for tilskudd (PDF, 492 kB). Det kan være en støtte å fylle ut mal for forretningsmodell (valgfritt): Forretningsmodell (DOCX, 54 kB)

Mal for prosjektplan i word-utgave: Prosjektplan 2016 (DOCX, 31 kB)

Vi anbefaler sterkt at du også ser til malen for prosjektlederrapport (PDF, 36 kB) ved utfylling av søknaden, som må fylles ut av alle som mottar støtte fra omstillingsmidlene ved prosjektets slutt. Det gir gode indikasjoner på hva som bør være mål for prosjektet/tiltaket det søkes om støtte til.