Informasjon om vann og avløp i skjærgården

Generell informasjon

Kommunen har de samme forpliktelsene for anlegg tilknyttet kommunalt anlegg i skjærgården som på fastlandet. Det foregår kontinuerlig planlegging og utbygging i skjærgården for å kunne tilby boliger og fritidsboliger muligheten for tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett. Dette er et viktig arbeid for å fjernet direkte utslipp av spillvann i sjøen.

Kommunens ledningsnett i skjærgården er ikke dimensjonert for fylling av basseng og vanning av hageanlegg. Det er derfor et generelt vanningsforbud i hele skjærgården som gjelder hele året, dette gjelder både boliger og fritidsboliger (PDF, 260 kB)

Dersom det allikevel skulle være behov for vanning ifm etablering av plen eller fylling av basseng skal dette avklares med virksomhet for VAR. Her vil hvert enkelt tilfelle bli vurdert ut fra kapasitet på nettet i denne tidsperioden.

 

Kragerø kommune med virksomheten vann, avløp og renovasjon har høy aktivitet med mange prosjekter som skal forsterke dagens vann og avløpskapasitet. Samtidig med dette vil det fortsatt bygges ut nye områder som vil legge til rett for nye abonnementer. Prosjektene som nå har høy fokus er hovedvannledning fra Kil til Kragerø sentrum.  Planlegging og anbud på nye ledninger mot Risør grense og Kjølebrønd.

 

 

Driftsrutiner på private avløpsanlegg

Også i skjærgården eier og drifter kommunen kun hovedledningene, de private stikkledningene inkluderer også klammer/tilkoblingspunkt. Der er viktig med gode drift- og vedlikeholdsrutiner på disse anleggene for å hindre at disse tetter seg. Dimensjonen på rørene i skjærgården er av mindre dimensjon for å kunne pumpes til renseanlegg, dette gjør at det ved lite bruk over tid kan få sedimentering og avleiring i rørene som igjen kan føre til at rørene tetter seg. Kommunen anbefaler derfor å overlate drift og vedlikehold av anlegget til leverandør eller annen kvalifisert instans. Det anbefales også å bruke rengjøre godt ot tilføre rikelig med vann i pumpen når hytten skal stenges for vinteren.

Årsakene til tett kloakk kan ligge bade på det kommunale og det private ledningsnettet. Henvendelser ang dette går som regel til kommunen, men den som er skyld i eller eier det aktuelle ledningsnettet vil bli belastet for utbedring av feilen

Kommunen er tilsynsmyndighet på private avløpsanlegg og gjennomfører tilsyn på anleggets funksjon og dokumentasjon. Det er også kommunen som behandler søknader om å etablere eller endre private avløpsanlegg.

 

Driftsrutiner på private vannanlegg

Vanntrykket vil kunne variere fra dag til natt spesielt ved sommeren når mange bruker vannet samtidig. Ved endring i trykk bør man først forsikre seg om at det ikke er en lekkasje på den private stikkledningen. Dersom det avdekkes lekkasje på private stikkledninger vil kommunen sende et pålegg om utbedring. Det anbefales å sørge for at stikkledningen ligger beskyttet for unødig slitasje og at utsatte områder inspiseres årlig. Stikkledninger med liten overdekning bør dreneres når hytten stenges for sesongen for å unngå at vann fryser i ledningene.

Om noen skulle oppdage endringer som gjør at vanntrykket blir for lavt bør dette meldes inn til kommunen slik at en får oversikt så fort som mulig. På dagtid meldes dette til virksomheten for VAR (link) og etter kontortid brannvakta i Kragerø 35986260

Enheter som ikke ligger i nærheten av sjøen må ta hensyn til vanntrykk i ledningen, det er ikke alle steder det er mulig å levere vann bare ved trykket i den kommunale ledningen. Dette kan løses med egen trykkforsterkning. Anskaffelsen og ansvaret for drift av en slik pumpe tilhører den enkelte enhet.

Adresse

Mandag - fredag 08.00 - 15.00

Kart