Utbygging av vann og avløp på Portør og i Kjølebrønd

Informasjon om prosjektet

Det er planlagt videreføring av kommunale vann- og avløpsanlegg fra Brokkheller på Portør til kommunegrensen mot Risør, og fra Knipen via Litangen og inn til Kjølebrøndskilen.

Prosjektet har vært planlagt over en tid, og det er gjennomført prosjektering av anleggene. Da det etter prosjektering viste seg at utbyggingen vil bli langt mer kostbar enn tidligere antatt ble det i første halvår i 2019 laget en sak til politisk behandling. Prosjektet videreføres etter positivt vedtak i kommunestyret den 5.9.2019.

Det er inngått grunneieravtaler for alle landtak (kummer og pumpestasjoner på land), og søknad om rammetillatelse er nå godkjent av bygningsmyndighetene.

Det er gjennomført konkurranse for arbeidene med sjøledninger og 5 av de 6 landtakene, og entreprenører er valgt. Anbudskonkurranse for landtak med pumpestasjon i Ellingsvikveien er under gjennomføring og resultatet vil foreligge medio september. Legging av sjøledninger og bygging av 5 av de 6 landtakene er påbegynt, og for det siste landtaket blir byggestart omtrent i slutten av september. 

Det er GS Maskin as som skal bygge de 5 første landtakene, og Telemark Seaworks as som skal legge sjøledningene for Kragerø kommune. Det vil bli lagt ut såkalte sekundærledninger i sjø hvor nye abonnenter kan koble seg til. De kommunale vann-  og avløpsledningene kan ikke tas i bruk før hele anlegget er ferdigstilt og overtatt av kommunen. Det er per i dag ikke åpnet for godkjenning av søknad om tilknytning til det kommunale anlegget, men planlegging av private løsninger kan gjøres fortløpende nå. Husk at legging av vann- og avløpsledninger og andre installasjoner også kan utløse søknadsplikt etter plan- og bygningsloven eller annet lovverk.

For å knytte seg til det nye vann- og avløpsanlegget må nye abonnenter kontakte rørlegger og/ evt. entreprenør som kan stå som ansvarlig søker ved søknad om påkobling til kommunalt nett. Det er opp til den enkelte hvilke firmaer som velges for installasjoner og legging av private ledninger på land og i sjø. Kragerø kommune kommer ikke til å godkjenne søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett i disse områdene før anlegget er ferdigstilt og klart for påkoblinger. Dette på grunn av sluttkontroll, forutsigbarhet og oversikt over anlegget for de som bygger ut og skal funksjonsteste anlegget. Kommunen kan opplyse om ca. plassering av kommunalt påkoblingspunkt, men denne informasjonen er kun teoretisk og kan fravike noe fra endelig plassering. Dersom det legges klar stikkledninger i sjø i påvente av klart kommunalt ledningsnett er dette på eiers ansvar.

Ferdigstillelse av anleggene med sjøledninger og alle landtak  er planlagt til februar 2021, og hvis det går som planlagt vil det blir mulig å koble seg til kommunalt vann og avløp i første halvdel av 2021.