Utbygging av vann og avløp på Portør og i Kjølebrønd

Informasjon om prosjektet

Det er planlagt videreføring av kommunale vann- og avløpsanlegg fra Brokkheller på Portør til kommunegrensen mot Risør, og fra Knipen og inn til Kjølebrøndskilen.

Prosjektet har vært planlagt over en tid, og det er gjennomført prosjektering av anleggene. Da det etter prosjektering viste seg at utbyggingen vil bli langt mer kostbart enn tidligere antatt ble det i første halvår i 2019 laget en sak til politisk behandling. Prosjektet videreføres etter positivt vedtak i kommunestyret den 5.9.2019.

Det er inngått grunneieravtaler for alle landtak (kummer og pumpestasjoner på land), og søknad om rammetillatelse er nå godkjent av bygningsmyndighetene.

Det er gjennomført konkurranse for arbeidene på 5 av de 6 landtakene, og entreprenør er valgt. Anbudskonkurranse for sjøledningene og for landtak med pumpestasjon i Ellingsvikveien er under gjennomføring og resultatet vil foreligge i august/ september. Byggestart for 5 av 6 landtak er planlagt til midt i august, for sjøledninger i september og for det siste landtaket omtrent i slutten av september. Byggestart er avhengig av igangsettingstillatelse fra byggesaksavdelingen, som sannsynligvis vil være på plass innen begynnelsen av august.

Ferdigstillelse for legging av sjøledninger og bygging av alle landtak  er planlagt til februar 2021, og hvis det går som planlagt vil det blir mulig å koble seg til kommunalt vann og avløp i første halvdel av 2021.