Utbygging av vann og avløp på Portør og i Kjølebrønn

Informasjon om prosjektet

Det er planlagt videreføring av vann- og avløpsanlegg fra Brokkheller på Portør til kommunegrensen mot Risør, og fra Knipen og inn til Kjølebrøndskilen.

Prosjektet har vært planlagt over en tid, og det er gjennomført prosjektering av anleggene. Da det etter prosjektering viste seg at utbyggingen vil bli langt mer kostbart enn tidligere antatt ble det i første halvår i 2019 laget en sak til politisk behandling.

Prosjektet videreføres etter positivt vedtak i kommunestyret den 5.9.2019.

Det er inngått grunneieravtaler for alle landtak bortsett fra ett, hvor vi fortsatt er i dialog. Der avtalene er signert har vi nå sendt ut nabovarsler. Frist for tilbakemelding på nabovarsler går snart ut, og da vil søknad om rammetillatelse sendes til bygningsmyndighetene.

Styret i Jomfruland Nasjonalpark har godkjent vår søknad om legging av sjøledninger innenfor nasjonalparkgrensene, og søknad er sendt Havnevesenet som behandler saken etter havne- og farvannsloven.

Planen er nå at arbeidene legges ut på anbud innen utgangen av februar, med forbehold om tillatelser fra offentlige myndigheter. Oppstart av bygging er avhengig av når tillatelser blir gitt, men vi regner med igangsetting våren 2020.