Vedlagt ligger utsendt informasjonsskriv ifm. oppstart av ovennevnte VA rehabilitering