Utbygging av vann og avløp på Portør og i Kjølebrønd

Informasjon om prosjektet

Kommunale vann- og avløpsanlegg videreføres fra Brokkheller på Portør til kommunegrensen mot Risør, og fra Knipen via Litangen og inn til Kjølebrøndskilen.

Det er GS Maskin as som bygger de 5 første landtakene, og Eckholdt as som bygger landtaket i Ellingsvika. Telemark Seaworks as legger sjøledningene for Kragerø kommune. Det vil bli lagt ut såkalte sekundærledninger i sjø hvor nye abonnenter kan koble seg til. De kommunale vann-  og avløpsledningene kan ikke tas i bruk før hele anlegget er ferdigstilt og overtatt av kommunen.

For å knytte seg til det nye vann- og avløpsanlegget må nye abonnenter kontakte rørlegger og/ evt. entreprenør som kan stå som ansvarlig søker ved søknad om påkobling til kommunalt nett. Det er opp til den enkelte hvilke firmaer som velges for installasjoner og legging av private ledninger på land og i sjø. Kragerø kommune kommer ikke til å godkjenne søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett i disse områdene før anlegget er helt ferdigstilt og overtatt av kommunen.  Grunnen til det er at det skal gjennomføres sluttkontroll og funksjonstesting av den kommunale delen av anlegget før kommunen overtar det fra entreprenørene.

Kommunen kan informere om ca. plassering av kommunalt påkoblingspunkt, men denne informasjonen kan fravike noe fra endelig plassering. Husk at legging av vann- og avløpsledninger og andre installasjoner også utløser søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, ev. også havne- og farvannsloven og annet lovverk.

Anleggene med sjøledninger og landtak er nå ferdig bygget og kan tilkobles når alt av tillatelser er gitt for tiltaket.

Tilbakemelding