SFO

  • REDUSERT FORELDREBETALING 

Fra 1. august 2021 ble det nasjonalt innført redusert foreldrebetaling i SFO  på 1. og 2. trinn for lavinntektsfamilier, og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging på 5.-7.trinn. 

Fra 1.januar 2021 blir ordningen utvidet med også å gjelde redusert foreldrebetaling i SFO på 3. og 4. trinn for lavinntektsfamilier. 

Man får ikke automatisk lavere pris på SFO ved lav inntekt. Man må selv søke om å få redusert foreldrebetaling. Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. En husholdning skal maksimalt betale 6% av sin samlede inntekt per barn.  

Søknad sendes i Flyt skole. (En søknad per barn). Vedtaket vil gjelde fra måneden etter at fullstendig dokumentert søknad  er mottatt, og være gyldig ut skoleåret. 

NB! For søkere med barn på 3. og 4.trinn vil søknadsfristen for januar 2021 være 15. Januar, og evt tilbakebetales i februar. 

Se veiledning her.

  • SØSKENMODERASJON  SFO/SFO 

Det gis søskenmoderasjon fra og med andre barn med 30% 

 

  • SFO SATSER 2022

SFO SATSER PER 01.01.2022 

Pr.mnd 

Hel plass-11 mnd. Alle hverdager  

3147,- 

Hel plass-10 mnd. Følger skoleruta  

2624,- 

Deltidsplass- 11. mnd. Hverdager (inntil 60%) 

2348,- 

Deltidsplass- 10. Mnd. Følger skoleruta (inntil 60 %) 

1955,- 

- Alle beløpene faktureres i 11. mnd. Juli er betalingsfri.

- I tillegg til SFO-avgiften betales det matpenger; hel plass 165,- og delt plass 109,- . Dette dekker  melk, frukt og mat etter selvkostprinsipp. (Hvis din SFO har matservering). 

- Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen i SFO. 

- SØKNAD OM SFO PLASS, BETALINGSREDUKSJON, ENDRINGER OG OPPSIGELSE GJØRES I FLYT SKOLE. SE SFO VEDTEKTENE FOR KRAGERØ KOMMUNE