Byggsaksgebyrer

1. Gebyrregulativ for plansaker
1. Gebyrregulativ for plansaker
Beskrivelse Pris 2022
1a- forberedende behandling
Behandling av planiniativ i samsvar med overordna plan 9 000
Behandling av planiniativ i strid med overordna plan 35 000
Oppstartsmøte. Gebyr for oppstartsmøte godskrives ved fastsettelse av gebyr for plansaksbehandling dersom planforslaget sendes kommunen innen ett år etter avholdt oppstartsmøte. 35 000
1b. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 90 000
1c. Arealgebyr.
Pr. 100 m² planareal < 20.000 m² eller 100 m² BRA (ved %-BRA>100 %), jfr. departementets veileder H-2300. 2 000
Pr. 100 m² planareal for den del av arealet som overstiger 20.000 m². 1 000
1d. Tilbaketrekking av planforslag: Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller etter at saksbehandling er påbegynt, men før førstegangsbehandling betales 75% av behandlingsgebyr i punkt b. 66 003
1e. Unntak fra gebyrer. Følgende formål får ikke arealgebyr:
- Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelig og grav- og urnelunder, i områder for bebyggelse og anlegg, når det ikke legges til rette for høyere utnyttelse.
- Vegareal
- Grønnstruktur
- Landbruks-, natur- og friluftsformål
- Hensynssoner, når areal innenfor hensynssonene ikke kan brukes på regningssvarende måte
1f. Mindre endringer av reguleringsplaner 13 205
For endringer delegert til administrasjonen 9 000
Endring av planareal inntill 5000 m2 32 000
Endring av plan over 5000 m2 70 000
1g. Planprogram. 43 000
1h- Tilleggsgebyr
Tillleggsmøte pr. møte 11 000
Tilleggsgebyr for mangelbrev til forslagstiller ved innlevert planforslag etter medgått tid. Minstegebyr: 5 000
Tilleggsgebyr for kommunen sitt arbeid med å rette innlevert planfremlegg etter avtale med forslagstiller. Etter medgått tid. 10 000
1i- Timepris
Kontorarbeid 1 200
Feltarbeid 1 500
1j- Urimelig gebyr:
Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Kommunedirektør etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.

 

2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl § 20-4:
2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
Beskrivelse Pris 2022
Etter pbl § 20-4:
a. Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 8 880
b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket 8 880
c. Midlertidig bygninger, konstruksjoner eller anlegg 8 880
d. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver 8 880
Forhåndskonferanse 2 531

 

3. Boliger og fritidsboliger
3. Boliger og fritidsboliger
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a. Gebyr betales pr. enhet. Pris 2022
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling. 29 167
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling. 7 203
Tillegg pr boenhet i flerboligbygg, rekkehus, kjedehus, inkluderer også sokkelleilighet/bileilighet begrenset oppad til 10 boenheter 2 958
Tillegg pr boenhet utover 10 boenheter 5 454
For første igangsettingstillatelse. 2 984

 

6. Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA
6. Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA
Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a eller § 20-4. Pris 2022
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 707
For første igangsettingstillatelse. 2 853
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 058

 

7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser samt garasjer og uthus større enn 70 m². Gjelder også tilbygg/påbygg
7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser samt garasjer og uthus større enn 70 m². Gjelder også tilbygg/påbygg
Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a. Pris 2022
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
a. 0 – 70 m² BRA 5 707
b. 70 – 400 m² BRA 11 413
c. Over 400 m² BRA 17 014
For første igangsettingstillatelse. 2 853
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 058

 

8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst:
8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Priser 2022
0 - 50 m² 10 039 + 159 pr. m²
51 - 100 m² 18 177 + 127 pr. m² over 50 m²
101 - 200 m² 24 729 + 106 pr. m² over 100 m²
201 - 400 m² 35 298 + 42 pr. m² over 200 m²
401 – 600 m² 43 962 + 37 pr. m² over 400 m²
600 - 1800 m2 51 571+ 21 pr. m² over 600 m²
Over 1800 m2 77 674 + 11 pr. m2 over 1800 m2
For tilbygg/påbygg bolig eller fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser.
For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser.
For første igangsettingstillatelse. 5 707
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 058

 

9. Fasadeendring
9. Fasadeendring
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav c. 2022
Mindre fasadeendringer som innsetting nytt vindu, ny dør, balkong/veranda inntil 15 m2, betales ikke tillegg 6 174
Større fasadeendringer på boligbygg med inntil 3 boenheter, fritidsboliger, uthus og garasjer, andre bygg inntil 100 m2 3 900
Fasadeendringer på større bygg 6 600
Tillegg for fasadeendringer på bevaringsverdige bygninger, i bevaringsverdig bygningsmiljø, mot offentlige byrom i sentrum. 9 200
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 300
For første igangsettingstillatelse. 2 853
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 1 132

 

10. Bruksendring
10. Bruksendring
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav d. 2022
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling. Gjelder bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m. 7 512
Bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr som for hovedombygging + gebyr som ovenfor
For første igangsettingstillatelse. 2 853
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 058
Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav g.
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling. Gjelder oppdeling eller sammenføyning som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m. 5 707
Oppdeling eller sammenføyning som krever bygnings-messige endringer betales gebyr som for hovedombygging + gebyr som ovenfor, etter areal som angitt i punkt 8.
For første igangsettingstillatelse. 2 853
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 1 132

 

11. Riving
11. Riving
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e. Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning 2022
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling.
0 - 100 m² BRA: 5 707
0ver 100 m² BRA 11 413
For første igangsettingstillatelse. 2 853
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 1 132

 

13. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
13. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f. 2022
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1 5 707
Tiltaksklasse 2 eller 3 11 413
For første igangsettingstillatelse 2 853
For hver øvrig igangsettingstillatelse 1 132

 

14. Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker
14. Ansvarsretter og brukstillatelse/ferdigattest
Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker 2022
Gebyr for lokal godkjenning av foretak der erklæring om ansvar ikke kan benyttes, jf. forskrift ombyggesak § 11-4 2 853
Personlig godkjenning etter forskrift om byggesak § 6-8: 2 853
Avslag på søknad om lokal eller personlig godkjenning: 2 853
Midlertidig brukstillatelse 4 939
Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsetting eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse. 4 939

 

15. Dispensasjonsbehandling
15. Dispensasjonsbehandling
Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader. Kommer i tillegg til eventuelt byggesaksgebyr for selve tiltaket. 2022
Dispensasjon for fortetting/ny tomt i regulert område + ny bolig/fritidsbolig i 100-meters beltet. 31 693
Dispensasjon fra plan/plankrav/byggeforbud etter § 1-8 17 699
Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, avstandskrav etc. 6 380
Dispensasjoner fra planer som har mangler eller uklar grad av utnytting for mindre tiltak i boligområder 4 065
Dispensasjoner for utlegging av utriggere på eksisterende brygger uten  ytterligere byggearbeider: 2 984
Søknad om fravik fra Teknisk forskrift/tekniske krav, jfr. pbl § 31-2. fjerde  ledd. 5 145

 

16. Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a - l
16. Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a - l og pbl § 27-2
a. Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: 2022
Tiltaksklasse 1 5 707
Tiltaksklasse 2 og 3 11 413
b. Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1 5 707
Tiltaksklasse 2 og 3 11 413
Ved veger over 500 m lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser.
c. Damanlegg, basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1 5 707
Tiltaksklasse 2 og 3 11 413
d. Røranlegg (vann, avløp, olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Tiltaksklasse 1 8 644
Tiltaksklasse 2 og 3 for første ledning 11 413
for ledning nr. 2 5 707
for ledning nr. 3 5 707
Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser.
e. Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Tiltaksklasse 1 11 413
Tiltaksklasse 2 og 3 22 827
I tillegg pr. meter løpende kaifront. 148
Brygger for 1 bruksenhet på bolig- eller fritidseiendommer (tiltaksklasse 1) 5 707
For første igangsettingstillatelse alle tiltak pkt. 16. 2 853
For hver øvrig igangsettingstillatelse alle tiltak pkt. 16. 1 132
16f - Rehabilitering av skorstein/piper
Gebyr for å behandle søknad 2 058

 

17. Vesentlige terrenginngrep
17. Vesentlige terrenginngrep
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav k 2022
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 707
For første igangsettingstillatelse 2 853
For hver øvrig igangsettingstillatelse 1 132

 

18. Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/vare
18. Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/vare
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f 2022
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 707
For første igangsettingstillatelse 2 853
For hver øvrig igangsettingstillatelse 1 132
Ved midlertidig installasjon i bolig 0

 

19. Skilt og reklameinnretninger etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i)
19. Skilt og reklameinnretninger etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i)
Skilt og reklameinnretninger etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i) 2022
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 8 644
For hver øvrig igangsettingstillatelse 2 853
Mindre skilt og reklameinnretninger ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register 1 544

 

20. Endring i forhold til gitt tillatelse
20. Endring i forhold til gitt tillatelse
Endring i forhold til gitt tillatelse 2022
Endring i forhold til gitt tillatelse som krever nytt vedtak 6 174
Andre bygg 6 174
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad

 

21. Avslag på søknad

Ved full behandling som leder til vedtak om avslag, belastes fullt gebyr. Dersom søknad om tiltak avvises på grunn av mangler, betales 50 % av det opprinnelige gebyret. Avslagsgebyr godskrives ikke ved innsending av ny søknad.

 

22. Delingssøknad
22. Delingssøknad
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav m. Gebyr for evt. dispensasjoner kommer i tillegg. 2022
Ved søknad om tillatelse til fradeling betales det gebyr for hver tomt som skal fradeles. 5 707
Ved fradeling av flere tilgrensede tomter samtidig, betales for den 6. t.o.m. den 11. tomten pr. tomt: 4 544
Ved fradeling av flere tilgrensede tomter samtidig, betales f.o.m. den 12. tomten pr. tomt: 4 016
Ved avslag på søknad om fradeling betales 100 % av behandlingsgebyret for hver tomt som avslås. Se satsene over

 

23. Ulovlig byggearbeid
23. Ulovlig byggearbeid
Ulovlig byggearbeid 2022
For tiltak som er igangsatt uten tillatelse og/eller som er i strid med plan- og bygningslovgivningen betales et gebyr etter den medgåtte tid kommunen har hatt med oppfølging av ulovligheten. Gebyret skal dekke alle ekstrautgifter bygningsmyndighetene har fått som følge av ulovligheten. Overtredelsesgebyr etter Byggesaksforskriftens kap. 16 kan ilegges i tillegg
Minstegebyr. I tillegg kommer ordinært behandlingsgebyr 5 660
Timepris ved fakturering etter medgått tid 1 544

 

25. Øvrig

Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgått utgifter. Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper nødvendige utgifter fra andre offentlige myndigheter eller eksterne aktører. Alle gebyrer skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres i kommunen. Krav om gebyrer sendes tiltakshaver. Urimelig gebyr: Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Kommunedirektøren etter eget initiativ fastsette et passende gebyr. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet. Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med kommunestyrets vedtak i budsjettbehandlingen. For 2020 forventes omlag 10 % av byggesaksgebyrene å bli benyttet til tilsyn, jfr. plan- og bygningslovens § 33-1.

 

27. Søknader som trekkes eller returneres

For søknader som trekkes før før behandling, betales et gebyr på 2000,-kr. Dersom arbeidet med søknaden er påstartet, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

Gebyrer for behandling av saker etter konsesjonsloven eller jordloven:
Gebyrer for behandling av saker etter konsesjonsloven eller jordloven
Gebyrer etter konsesjonsloven 2022
Alle søknader om konsesjon 5 442
Gebyrer etter jordloven
Søknader om deling 2 166