Byggsaksgebyrer

1. Gebyrregulativ for plansaker
1. Gebyrregulativ for plansaker
Beskrivelse Pris 2023
1a- forberedende behandling
Behandling av planiniativ i samsvar med overordna plan 9 630
Behandling av planiniativ i strid med overordna plan 37 450
Oppstartsmøte. Gebyr for oppstartsmøte godskrives ved fastsettelse av gebyr for plansaksbehandling dersom planforslaget sendes kommunen innen ett år etter avholdt oppstartsmøte. 37 450
1b. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 96 300
1c. Arealgebyr.
Pr. 100 m² planareal < 20.000 m² eller 100 m² BRA (ved %-BRA>100 %), jfr. departementets veileder H-2300. 2 140
Pr. 100 m² planareal for den del av arealet som overstiger 20.000 m². 1 070
1d. Tilbaketrekking av planforslag: Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller etter at saksbehandling er påbegynt, men før førstegangsbehandling betales 75% av behandlingsgebyr i punkt b.
1e. Mindre endringer av reguleringsplaner 14 129
For endringer delegert til administrasjonen 9 630
Endring av planareal inntill 5000 m2 34 240
Endring av plan over 5000 m2 74 900
1f. Planprogram. 46 010
1g- Tilleggsgebyr
Tillleggsmøte pr. møte 11 770
Tilleggsgebyr for mangelbrev til forslagstiller ved innlevert planforslag etter medgått tid. Minstegebyr: 5 350
Tilleggsgebyr for kommunen sitt arbeid med å rette innlevert planfremlegg etter avtale med forslagstiller. Etter medgått tid. 10 700
1h- Timepris
Kontorarbeid 1 284
1i - Timepris
Feltarbeid 1 605
1j- Urimelig gebyr:
Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Kommunedirektør etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.

 

2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl § 20-4:
2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
Beskrivelse Pris 2023
Etter pbl § 20-4:
a. Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 9 502
b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket 9 502
c. Midlertidig bygninger, konstruksjoner eller anlegg 9 502
d. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver 9 502

 

3. Boliger og fritidsboliger
3. Boliger og fritidsboliger
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a. Gebyr betales pr. enhet. Pris 2023
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling. 31 209
Tillegg pr boenhet i flerboligbygg, rekkehus, kjedehus, inkluderer også sokkelleilighet/bileilighet begrenset oppad til 10 boenheter 7 707
Tillegg pr boenhet utover 10 boenheter 3 165
For første igangsettingstillatelse. 5 836
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 3 193

 

6. Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA
6. Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA
Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a eller § 20-4. Pris 2023
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 6 106
For første igangsettingstillatelse. 3 053
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 202

 

7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser samt garasjer og uthus større enn 70 m². Gjelder også tilbygg/påbygg
7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser samt garasjer og uthus større enn 70 m². Gjelder også tilbygg/påbygg
Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a. Pris 2023
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
a. 0 – 70 m² BRA 6 106
b. 70 – 400 m² BRA 12 212
c. Over 400 m² BRA 18 205
For første igangsettingstillatelse. 3 053
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 202

 

8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst:
8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Priser 2023
0 - 50 m² 10 742+ 170 pr. m²
51 - 100 m² 19 449 + 136 pr. m² over 50 m²
101 - 200 m² 26 460 + 113 pr. m² over 100 m²
201 - 400 m² 37 768 + 45 pr. m² over 200 m²
401 – 600 m² 47 039 + 40 pr. m² over 400 m²
600 - 1800 m2 55 181 + 22 pr. m² over 600 m²
Over 1800 m2 83 111 + 12 pr. m2 over 1800 m2
For tilbygg/påbygg bolig eller fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser.
For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser.
For første igangsettingstillatelse. 6 106
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 202

 

9. Fasadeendring
9. Fasadeendring
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav c. 2023
Mindre fasadeendringer som innsetting nytt vindu, ny dør, balkong/veranda inntil 15 m2, betales ikke tillegg 6 606
Større fasadeendringer på boligbygg med inntil 3 boenheter, fritidsboliger, uthus og garasjer, andre bygg inntil 100 m2 4 173
Fasadeendringer på større bygg 7 062
Tillegg for fasadeendringer på bevaringsverdige bygninger, i bevaringsverdig bygningsmiljø, mot offentlige byrom i sentrum. 9 844
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 671
For første igangsettingstillatelse. 3 053
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 1 211
For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser
For tilbygg/påbygg bolig eller fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser.

 

10. Bruksendring
10. Bruksendring
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav d. 2023
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling. Gjelder bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m. 8 038
Bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr som for hovedombygging + gebyr som ovenfor
For første igangsettingstillatelse. 3 053
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 202
Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav g.
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling. Gjelder oppdeling eller sammenføyning som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m. 6 106
Oppdeling eller sammenføyning som krever bygnings-messige endringer betales gebyr som for hovedombygging + gebyr som ovenfor, etter areal som angitt i punkt 8.
For første igangsettingstillatelse. 3 053
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 1 211

 

11. Riving
11. Riving
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e. Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning 2023
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling.
0 - 100 m² BRA: 6 106
0ver 100 m² BRA 12 212
For første igangsettingstillatelse. 3 053
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 1 211

 

13. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
13. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f. 2023
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1 6 106
Tiltaksklasse 2 eller 3 12 212
For første igangsettingstillatelse 3 053
For hver øvrig igangsettingstillatelse 1 211

 

14. Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker
14. Ansvarsretter og brukstillatelse/ferdigattest
Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker 2023
Gebyr for lokal godkjenning av foretak der erklæring om ansvar ikke kan benyttes, jf. forskrift ombyggesak § 11-4 3 053
Personlig godkjenning etter forskrift om byggesak § 6-8: 3 053
Avslag på søknad om lokal eller personlig godkjenning: 3 053
Midlertidig brukstillatelse 5 285
Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsetting eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse. 5 285

 

15. Dispensasjonsbehandling
15. Dispensasjonsbehandling
Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader. Kommer i tillegg til eventuelt byggesaksgebyr for selve tiltaket. 2023
Dispensasjon for fortetting/ny tomt i regulert område + ny bolig/fritidsbolig i 100-meters beltet. 33 912
Dispensasjon fra plan/plankrav/byggeforbud etter § 1-8 18 938
Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, avstandskrav etc. 6 827
Dispensasjoner fra planer som har mangler eller uklar grad av utnytting for mindre tiltak i boligområder 4 350
Dispensasjoner for utlegging av utriggere på eksisterende brygger uten  ytterligere byggearbeider: 3 193
Søknad om fravik fra Teknisk forskrift/tekniske krav, jfr. pbl § 31-2. fjerde  ledd. 5 505

 

16. Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a - l
16. Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a - l og pbl § 27-2
a. Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: 2023
Tiltaksklasse 1 6 106
Tiltaksklasse 2 og 3 12 212
b. Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1 6 106
Tiltaksklasse 2 og 3 12 212
Ved veger over 500 m lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser.
c. Damanlegg, basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1 6 106
Tiltaksklasse 2 og 3 12 212
d. Røranlegg (vann, avløp, olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Tiltaksklasse 1 9 249
Tiltaksklasse 2 og 3 for første ledning 12 212
for ledning nr. 2 6 106
for ledning nr. 3 6 106
Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser.
e. Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Tiltaksklasse 1 12 212
Tiltaksklasse 2 og 3 22 827
I tillegg pr. meter løpende kaifront. 158
Brygger for 1 bruksenhet på bolig- eller fritidseiendommer (tiltaksklasse 1) 6 106
For første igangsettingstillatelse alle tiltak pkt. 16. 3 053
For hver øvrig igangsettingstillatelse alle tiltak pkt. 16. 1 211
16f - Rehabilitering av skorstein/piper
Gebyr for å behandle søknad 2 202

 

17. Vesentlige terrenginngrep
17. Vesentlige terrenginngrep
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav k 2023
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 6 106
For første igangsettingstillatelse 3 053
For hver øvrig igangsettingstillatelse 1 211

 

18. Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/vare
18. Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/vare
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f 2023
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 6 106
For første igangsettingstillatelse 3 053
For hver øvrig igangsettingstillatelse 1 211
Ved midlertidig installasjon i bolig 0

 

19. Skilt og reklameinnretninger etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i)
19. Skilt og reklameinnretninger etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i)
Skilt og reklameinnretninger etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i) 2023
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 9 249
For hver øvrig igangsettingstillatelse 3 053
Mindre skilt og reklameinnretninger ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register 1 652

 

20. Endring i forhold til gitt tillatelse
20. Endring i forhold til gitt tillatelse
Endring i forhold til gitt tillatelse 2023
Endring i forhold til gitt tillatelse som krever nytt vedtak 6 606
Andre bygg 6 606
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad

 

21. Avslag på søknad

Ved full behandling som leder til vedtak om avslag, belastes fullt gebyr. Dersom søknad om tiltak avvises på grunn av mangler, betales 50 % av det opprinnelige gebyret. Avslagsgebyr godskrives ikke ved innsending av ny søknad.

 

22. Delingssøknad
22. Delingssøknad
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav m. Gebyr for evt. dispensasjoner kommer i tillegg. 2023
Ved søknad om tillatelse til fradeling betales det gebyr for hver tomt som skal fradeles. 6 106
Ved fradeling av flere tilgrensede tomter samtidig, betales for den 6. t.o.m. den 11. tomten pr. tomt: 4 862
Ved fradeling av flere tilgrensede tomter samtidig, betales f.o.m. den 12. tomten pr. tomt: 4 297
Ved avslag på søknad om fradeling betales 100 % av behandlingsgebyret for hver tomt som avslås. Se satsene over

 

23. Ulovlig byggearbeid
23. Ulovlig byggearbeid
Ulovlig byggearbeid 2023
For tiltak som er igangsatt uten tillatelse og/eller som er i strid med plan- og bygningslovgivningen betales et gebyr etter den medgåtte tid kommunen har hatt med oppfølging av ulovligheten. Gebyret skal dekke alle ekstrautgifter bygningsmyndighetene har fått som følge av ulovligheten. Overtredelsesgebyr etter Byggesaksforskriftens kap. 16 kan ilegges i tillegg
Minstegebyr. I tillegg kommer ordinært behandlingsgebyr 6 056
Timepris ved fakturering etter medgått tid 1 652

 

25. Øvrig
  • Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgått utgifter.
  • Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper nødvendige utgifter fra andre offentlige myndigheter eller eksterne aktører.
  • Alle gebyrer skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres i kommunen.
  • Krav om gebyrer sendes tiltakshaver.
  • Urimelig gebyr: Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Kommunedirektøren etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.
  • Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet.
  • Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med kommunestyrets vedtak i budsjettbehandlingen.
  • For 2020 forventes omlag 10 % av byggesaksgebyrene å bli benyttet til tilsyn, jfr. plan- og bygningslovens § 33-1.

 

27. Søknader som trekkes eller returneres

For søknader som trekkes før før behandling, betales et gebyr på 2000,-kr. Dersom arbeidet med søknaden er påstartet, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

Gebyrer for behandling av saker etter konsesjonsloven eller jordloven:
Gebyrer for behandling av saker etter konsesjonsloven eller jordloven
Gebyrer etter konsesjonsloven 2023
Alle søknader om konsesjon 5 000
Gebyrer etter jordloven
Søknader om deling 2 318

 

Tilbakemelding