Byggsaksgebyrer

1. Gebyrregulativ for plansaker
1. Gebyrregulativ for plansaker
Beskrivelse Pris 2021
a. Oppstartsmøte. Gebyr for oppstartsmøte godskrives ved fastsettelse av gebyr for plansaksbehandling dersom planforslaget sendes kommunen innen ett år etter avholdt oppstartsmøte. 19 513,-
b. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 85 550,-
c. Arealgebyr.
Pr. 100 m² planareal < 20.000 m² eller 100 m² BRA (ved %-BRA>100 %), jfr. departementets veileder H-2300. 1 232,-
Pr. 100 m² planareal for den del av arealet som overstiger 20.000 m². 616,-
d. Tilbaketrekking av planforslag: Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller etter at saksbehandling er påbegynt, men før førstegangsbehandling betales 75% av behandlingsgebyr i punkt b. 64 143,-
e. Unntak fra gebyrer. Følgende formål får ikke arealgebyr:
- Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelig og grav- og urnelunder, i områder for bebyggelse og anlegg, når det ikke legges til rette for høyere utnyttelse.
- Vegareal
- Grønnstruktur
- Landbruks-, natur- og friluftsformål
- Hensynssoner, når areal innenfor hensynssonene ikke kan brukes på regningssvarende måte
f. Mindre endringer av reguleringsplaner: Det betales 15 % gebyr av satsene i punkt 1 b for mindre endring i h.h.t. § 12-14 12 832,-
g. Planprogram. Det betales 50 % av satsene i pkt. 1b 42 775-
h. Urimelig gebyr: Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.

 

2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl § 20-4:
2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
Beskrivelse Pris 2021
Etter pbl § 20-4:
a. Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 8 630,-
b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket 8 630,-
c. Midlertidig bygninger, konstruksjoner eller anlegg 8 630,-
d. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver 8 630,-
Forhåndskonferanse 2 460,-

 

3. Rene eneboliger og fritidsboliger
3. Rene eneboliger og fritidsboliger
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a. Gebyr betales pr. enhet. Pris 2021
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling. 28 345,-
For første igangsettingstillatelse. 5 300,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 900,-
Tillegg pr boenhet i flerboligbygg, rekkehus, kjedehus, inkluderer også sokkelleilighet/bileilighet begrenset oppad til 10 boenheter 7 000,-
Tillegg pr boenhet utover 10 boenheter 2 875,-

 

6. Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA
6. Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA
Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a eller § 20-4. Pris 2021
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 546,-
For første igangsettingstillatelse. 2 773,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 000,-

 

7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser samt garasjer og uthus større enn 70 m². Gjelder også tilbygg/påbygg
7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser samt garasjer og uthus større enn 70 m². Gjelder også tilbygg/påbygg
Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a. Pris 2021
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
a. 0 – 70 m² BRA 5 546
b. 70 – 400 m² BRA 11 092
c. Over 400 m² BRA 16 535
For første igangsettingstillatelse. 2 773
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 000

 

8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst:
8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Priser 2021
0 - 50 m² 9 757 + 154 pr. m²
51 - 100 m² 17 664 + 123 pr. m² over 50 m²
101 - 200 m² 24 032 + 103 pr. m² over 100 m²
201 - 400 m² 34 302 + 41 pr. m² over 200 m²
401 – 600 m² 42 723 + 36 pr. m² over 400 m²
600 - 1800 m2 50 118 + 21 pr. m² over 600 m²
Over 1800 m2 75485 + 10 pr. m2 over 1800 m2
For tilbygg/påbygg bolig eller fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser.
For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser.
For første igangsettingstillatelse. 5 546
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 000

 

9. Fasadeendring
9. Fasadeendring
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav c. 2021
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 6 000
For første igangsettingstillatelse. 2 773
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 1 100

 

10. Bruksendring
10. Bruksendring
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav d. 2021
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling. Gjelder bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m. 7 300
Bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr som for hovedombygging + gebyr som ovenfor
For første igangsettingstillatelse. 2 773
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 2 000
Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav g.
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling. Gjelder oppdeling eller sammenføyning som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m. 5 546
Oppdeling eller sammenføyning som krever bygnings-messige endringer betales gebyr som for hovedombygging + gebyr som ovenfor, etter areal som angitt i punkt 8.
For første igangsettingstillatelse.  2 773
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 1 100

 

11. Riving
11. Riving
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e. Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning 2021
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling.
0 - 100 m² BRA:  5 546
0ver 100 m² BRA 11 092
For første igangsettingstillatelse. 2 773
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 1 100

 

13. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
13. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f. 2021
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1  5 546
Tiltaksklasse 2 eller 3 11 092
For første igangsettingstillatelse 2 773
For hver øvrig igangsettingstillatelse 1 100

 

14. Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker
14. Ansvarsretter og brukstillatelse/ferdigattest
Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker 2021
Gebyr for lokal godkjenning av foretak der erklæring om ansvar ikke kan benyttes, jf. forskrift ombyggesak § 11-4 2 773
Personlig godkjenning etter forskrift om byggesak § 6-8: 2 773
Avslag på søknad om lokal eller personlig godkjenning: 2 773
Midlertidig brukstillatelse 4 800
Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsetting eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse. 4 800

 

15. Dispensasjonsbehandling
15. Dispensasjonsbehandling
Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader. Kommer i tillegg til eventuelt byggesaksgebyr for selve tiltaket. 2021
Dispensasjon for fortetting/ny tomt i regulert område + ny bolig/fritidsbolig i 100-meters beltet. 30 800
Dispensasjon fra plan/plankrav/byggeforbud etter § 1-8 17 200
Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, avstandskrav etc. 6 200
Dispensasjoner fra planer som har mangler eller uklar grad av utnytting for mindre tiltak i boligområder 3 950
Dispensasjoner for utlegging av utriggere på eksisterende brygger uten  ytterligere byggearbeider: 2 900
Søknad om fravik fra Teknisk forskrift/tekniske krav, jfr. pbl § 31-2. fjerde  ledd. 5 000

 

16. Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a - l
16. Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a - l og pbl § 27-2
a. Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: 2021
Tiltaksklasse 1  5 546
Tiltaksklasse 2 og 3  11 092
b. Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1  5 546
Tiltaksklasse 2 og 3  11 092
Ved veger over 500 m lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser.
c. Damanlegg, basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1  8 400
Tiltaksklasse 2 og 3 11 092
d. Røranlegg (vann, avløp, olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Tiltaksklasse 1 8 400
Tiltaksklasse 2 og 3 for første ledning  11 092
for ledning nr. 2  5 546
for ledning nr. 3 5 546
Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser.
e. Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Tiltaksklasse 1 11 092
Tiltaksklasse 2 og 3 22 183
I tillegg pr. meter løpende kaifront. 144
Brygger for 1 bruksenhet på bolig- eller fritidseiendommer (tiltaksklasse 1) 5 546
For første igangsettingstillatelse alle tiltak pkt. 16. 2 773
For hver øvrig igangsettingstillatelse alle tiltak pkt. 16. 1 100
16f - Rehabilitering av skorstein/piper
Gebyr for å behandle søknad 2 000

 

17. Vesentlige terrenginngrep
17. Vesentlige terrenginngrep
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav k 2021
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 546
For første igangsettingstillatelse 2 773
For hver øvrig igangsettingstillatelse 1 100

 

18. Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/vare
18. Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/vare
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f 2021
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 546
For første igangsettingstillatelse 2 773
For hver øvrig igangsettingstillatelse 1 100
Ved midlertidig installasjon i bolig 0

 

19. Skilt og reklameinnretninger etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i)
19. Skilt og reklameinnretninger etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i)
Skilt og reklameinnretninger etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i) 2021
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 8 400
For hver øvrig igangsettingstillatelse 2 773
Mindre skilt og reklameinnretninger ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register 1 500

 

20. Endring i forhold til gitt tillatelse
20. Endring i forhold til gitt tillatelse
Endring i forhold til gitt tillatelse 2021
Endring i forhold til gitt tillatelse som krever nytt vedtak 6 000
Andre bygg 6 000
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad

 

21. Avslag på søknad
21. Avslag på søknad
Ved full behandling som leder til vedtak om avslag, belastes fullt gebyr. Dersom søknad om tiltak avvises på grunn av mangler, betales 50 % av det opprinnelige gebyret. Avslagsgebyr godskrives ikke ved innsending av ny søknad.

 

22. Delingssøknad
22. Delingssøknad
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav m. Gebyr for evt. dispensasjoner kommer i tillegg. 2021
Ved søknad om tillatelse til fradeling betales det gebyr for hver tomt som skal fradeles. 5 546
Ved fradeling av flere tilgrensede tomter samtidig, betales for den 6. t.o.m. den 11. tomten pr. tomt: 4 416
Ved fradeling av flere tilgrensede tomter samtidig, betales f.o.m. den 12. tomten pr. tomt: 3 903
Ved avslag på søknad om fradeling betales 100 % av behandlingsgebyret for hver tomt som avslås. Se satsene over

 

23. Ulovlig byggearbeid
23. Ulovlig byggearbeid
Ulovlig byggearbeid 2021
For tiltak som er igangsatt uten tillatelse og/eller som er i strid med plan- og bygningslovgivningen betales et gebyr etter den medgåtte tid kommunen har hatt med oppfølging av ulovligheten. Gebyret skal dekke alle ekstrautgifter bygningsmyndighetene har fått som følge av ulovligheten. Overtredelsesgebyr etter Byggesaksforskriftens kap. 16 kan ilegges i tillegg
Minstegebyr. I tillegg kommer ordinært behandlingsgebyr 5 500
Timepris ved fakturering etter medgått tid 1 500

 

25. Øvrig
25. Øvrig
Øvrig
Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgått utgifter.
Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper nødvendige utgifter fra andre offentlige myndigheter eller eksterne aktører.
Alle gebyrer skal betales til økonomiavdelingen etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres i kommunen.
Krav om gebyrer sendes tiltakshaver.
Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet. I kurante tilfeller kan det fravikes av rådmannen.
Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med kommunestyrets vedtak i budsjettbehandlingen.
For 2020 forventes omlag 10 % av byggesaksgebyrene å bli benyttet til tilsyn, jfr. plan- og bygningslovens § 33-1.

 

Gebyrer for behandling av saker etter konsesjonsloven eller jordloven:
Gebyrer for behandling av saker etter konsesjonsloven eller jordloven
Gebyrer etter konsesjonsloven 2021
Alle søknader om konsesjon 5 289
Gebyrer etter jordloven
Søknader om deling 2 105