Byggsaksgebyrer

Byggesak gebyrer

1. Gebyrregulativ for plansaker
1. Gebyrregulativ for plansaker
Beskrivelse Pris 2020
a. Oppstartsmøte. Gebyr for oppstartsmøte godskrives ved fastsettelse av gebyr for plansaksbehandling dersom planforslaget sendes kommunen innen ett år etter avholdt oppstartsmøte. 19 000,-
b. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 83 300,-
c. Arealgebyr.
Pr. 100 m² planareal < 20.000 m² eller 100 m² BRA (ved %-BRA>100 %), jfr. departementets veileder H-2300. 1 200,-
Pr. 100 m² planareal for den del av arealet som overstiger 20.000 m². 600,-
d. Tilbaketrekking av planforslag: Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller etter at saksbehandling er påbegynt, men før førstegangsbehandling betales 75% av behandlingsgebyr i punkt b. 62 475
e. Unntak fra gebyrer. Følgende formål får ikke arealgebyr:
- Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelig og grav- og urnelunder, i områder for bebyggelse og anlegg, når det ikke legges til rette for høyere utnyttelse.
- Vegareal
- Grønnstruktur
- Landbruks-, natur- og friluftsformål
- Hensynssoner, når areal innenfor hensynssonene ikke kan brukes på regningssvarende måte
e. Mindre endringer av reguleringsplaner: Det betales 15 % gebyr av satsene i punkt 1 b for mindre endring i h.h.t. § 12-14 12 495,-
f. Planprogram. Det betales 50 % av satsene i pkt. 1b 41 650,-

 

2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl § 20-4:
2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
Beskrivelse Pris 2020
Etter pbl § 20-4:
a. Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 5 400,-
b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket 5 400,-
c. Midlertidig bygninger, konstruksjoner eller anlegg 5 400,-
d. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver 5 400,-
e. Sak som ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register 930,-

 

3. Rene eneboliger og fritidsboliger
3. Rene eneboliger og fritidsboliger
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a. Gebyr betales pr. enhet. Pris 2020
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling. 23 300,-
For første igangsettingstillatelse. 5 400,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 1 700,-

 

4. Sekundærleilighet i eneboliger
4. Sekundærleilighet i eneboliger
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a og g. Pris 2020
Gjelder for egne boenheter med areal mindre enn 50 m² BRA. For større sekundærleiligheter betales gebyr i.h.h.t. pkt. 5.
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 400,-
For første igangsettingstillatelse. 2 700,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 930,-

 

5. Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre boligtyper i inntil 3 etasjer + kjeller i tk. 1 og 2
5. Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre boligtyper i inntil 3 etasjer + kjeller i tk. 1 og 2
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a og g. Gebyr beregnes pr. bygning og pr. leilighet i den enkelte bygning. Priser 2020
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling for 1. – 5. bruksenhet 17 800,-
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling for 6. – 11. bruksenhet 8 900,-
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling fra og med 12. bruksenhet 4 400,-
For første igangsettingstillatelse. 5 400,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 1 700,-

 

6. Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA
6. Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA
Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a eller § 20-4. Pris 2020
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 400,-
For første igangsettingstillatelse. 2 700,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 930,-

 

7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser samt garasjer og uthus større enn 70 m². Gjelder også tilbygg/påbygg
7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser samt garasjer og uthus større enn 70 m². Gjelder også tilbygg/påbygg
Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a. Pris 2020
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
a. 0 – 70 m² BRA 5 400,-
b. 70 – 400 m² BRA 10 800,-
c. Over 400 m² BRA 16 100,-
For første igangsettingstillatelse. 2 700,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 930,-

 

8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst:
8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: Priser 2020
0 - 50 m² 9 500,-+ kr. 150, pr. m² -
51 - 100 m² 17 200,- + kr. 120,- pr. m² over 50 m²
101 - 200 m² 23 400,- + kr. 100,- pr. m² over 100 m²
201 - 400 m² 33 400,- + kr. 40,- pr. m² over 200 m²
401 – 600 m² 41 600,- + kr. 35,- pr. m² over 400 m²
600 - 1800 m2 48 800,- + kr.20.- pr. m² over 600 m²
Over 1800 m2 73 500,- + kr. 10,- pr. m2 over 1800 m2
For tilbygg/påbygg bolig eller fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser.
For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser.
For første igangsettingstillatelse. 5 400,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 930,-

 

9. Fasadeendring
9. Fasadeendring
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav c. 2020
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 400,-
For første igangsettingstillatelse. 2 700,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 930,-

 

10. Bruksendring
10. Bruksendring
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav d. 2020
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m. 5 400,-
Bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr som for hovedombygging + gebyr som ovenfor
For første igangsettingstillatelse. 2 700,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 930,-
Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav g.
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling. Gjelder oppdeling eller sammenføyning som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m. 5 400,-
For første igangsettingstillatelse. 2 700,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 930,-

 

11. Riving
11. Riving
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e. Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning 2020
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling.
0 - 100 m² BRA: 5 400,-
0ver 100 m² BRA 10 800,-
For første igangsettingstillatelse. 2 700,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse. 930,-

 

12. For behandling av alle typer saker på fritidseiendommer.
12. For behandling av alle typer saker på fritidseiendommer.
For behandling av alle typer saker på fritidseiendommer. Pris 2020
For nye fritidsboliger brukes pkt. 3 i regulativet. For tilbygg/påbygg til bebyggelsen betales det gebyr etter pkt. 8. For tilbygg/endring av konstruksjoner og bygninger som ikke har rom til varig opphold betales maks. kr. 5 100,-. Eventuelt dispensasjonsgebyr kommer i tillegg. Se tekst

 

13. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
13. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f. 2020
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1 5 400,-
Tiltaksklasse 2 eller 3 10 800,-
For første igangsettingstillatelse 2 700,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse 930,-

 

14. Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker
14. Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker
Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker 2020
Gebyr for lokal godkjenning av foretak der erklæring om ansvar ikke kan benyttes, jf. forskrift ombyggesak § 11-4 2 700,-
Personlig godkjenning etter forskrift om byggesak § 6-8: 2 700,-
Avslag på søknad om lokal eller personlig godkjenning: 2 700,-

 

15. Dispensasjonsbehandling
15. Dispensasjonsbehandling
Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader. Kommer i tillegg til eventuelt byggesaksgebyr for selve tiltaket. 2020
Dispensasjon fra formål i gjeldende arealplan som treffes før tiltak kan gjennomføres etter reglene for søknad etter pbl §§ 20-1, 20-3, 20-4 eller unntak etter pbl § 20-5 samt dispensasjon fra forbud mot tiltak etter pbl § 1-8. 12 750,-
Dispensasjon fra formål i gjeldende arealplan samt dispensasjon fra forbud mot tiltak etter pbl § 1-8 for fradelingssaker som ikke krever befaring, jfr. pbl § 20-1 bokstav m 8 000,-
Andre vedtak / dispensasjoner som treffes før tiltak kan gjennomføres etter reglene for søknad etter pbl §§ 20-1, 20-3, 20-4 eller unntak etter pbl § 20-5. 3 950,-
Dispensasjoner for utlegging av utriggere på eksisterende brygger uten ytterligere byggearbeider: 2 700,-
Søknad om fravik fra Teknisk forskrift/tekniske krav, jfr. pbl § 31-2. fjerde ledd. 8 000,-

 

16. Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a - l
16. Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a - l
a. Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling: 2020
Tiltaksklasse 1 5 400,-
Tiltaksklasse 2 og 3 10 800,-
b. Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1 5 400,-
Tiltaksklasse 2 og 3 10 800,-
Ved veger over 500 m lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser.
c. Damanlegg, basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:
Tiltaksklasse 1 5 400,-
Tiltaksklasse 2 og 3 10 800,-
d. Røranlegg (vann, avløp, olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Tiltaksklasse 1 5 400,-
Tiltaksklasse 2 og 3 for første ledning 10 800,-
for ledning nr. 2 5 400,-
for ledning nr. 3 5 400,-
Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser.
e. Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling
Tiltaksklasse 1 10 800,-
Tiltaksklasse 2 og 3 21 600,-
I tillegg pr. meter løpende kaifront. 140,-
Brygger for 1 bruksenhet på bolig- eller fritidseiendommer (tiltaksklasse 1) 5 400,-
For første igangsettingstillatelse alle tiltak pkt. 16. 2 700,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse alle tiltak pkt. 16. 930,-

 

17. Vesentlige terrenginngrep
17. Vesentlige terrenginngrep
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav k 2020
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 400,-
For første igangsettingstillatelse 2 700,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse 930,-

 

18. Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/vare
18. Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/vare
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f 2020
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 400,-
For første igangsettingstillatelse 2 700,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse 930,-
Ved midlertidig installasjon i bolig 0,-

 

19. Skilt og reklameinnretninger etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i)
19. Skilt og reklameinnretninger etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i)
Skilt og reklameinnretninger etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i) 2020
Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 5 400,-
For hver øvrig igangsettingstillatelse 2 700,-
Mindre skilt og reklameinnretninger ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register 930,-

 

20. Endring i forhold til gitt tillatelse
20. Endring i forhold til gitt tillatelse
Endring i forhold til gitt tillatelse 2020
Endring i forhold til gitt tillatelse som krever nytt vedtak 2 700,-

 

21. Avslag på søknad
21. Avslag på søknad
Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning

 

22. Delingssøknad
22. Delingssøknad
Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav m. Gebyr for evt. dispensasjoner kommer i tillegg. 2020
Ved søknad om tillatelse til fradeling betales det gebyr for hver tomt som skal fradeles. 5 400,-
Ved fradeling av flere tilgrensede tomter samtidig, betales for den 6. t.o.m. den 11. tomten pr. tomt: 4 300,-
Ved fradeling av flere tilgrensede tomter samtidig, betales f.o.m. den 12. tomten pr. tomt: 3 800,-
Ved avslag på søknad om fradeling betales 100 % av behandlingsgebyret for hver tomt som avslås. Se satsene over

 

23. Ulovlig byggearbeid
23. Ulovlig byggearbeid
Ulovlig byggearbeid 2020
For tiltak som er igangsatt uten tillatelse og/eller som er i strid med plan- og bygningslovgivningen betales et gebyr etter den medgåtte tid kommunen har hatt med oppfølging av ulovligheten. Gebyret skal dekke alle ekstrautgifter bygningsmyndighetene har fått som følge av ulovligheten.
Minstegebyr. I tillegg kommer ordinært behandlingsgebyr 5 400,-
Timepris ved fakturering etter medgått tid 1.230,-
Overtredelsesgebyr etter Byggesaksforskriftens kap. 16 kan ilegges i tillegg.

 

24. Øvrig
24. Øvrig
Øvrig
Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgått utgifter.
Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper nødvendige utgifter fra andre offentlige myndigheter eller eksterne aktører.
Alle gebyrer skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres i kommunen.
Krav om gebyrer sendes tiltakshaver.
Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet. I kurante tilfeller kan det fravikes av rådmannen.
Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med kommunestyrets vedtak i budsjettbehandlingen.
For 2020 forventes omlag 10 % av byggesaksgebyrene å bli benyttet til tilsyn, jfr. plan- og bygningslovens § 33-1.

 

Gebyrer for behandling av saker etter konsesjonsloven eller jordloven:
Gebyrer for behandling av saker etter konsesjonsloven eller jordloven
Gebyrer etter konsesjonsloven 2020
Alle søknader om konsesjon 5 150,-
Gebyrer etter jordloven
Søknader om deling 2 050,-