PedagogiskPsykologiskTjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT, samarbeider med andre kommunale tjenester om å bistå barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi kan bistå med:

·         Veiledning på individ- og systemnivå

·         Pedagogisk utredning

·         Sakkyndig vurdering

 

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Den gjelder først og fremst vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet:

Henvisning førskolebarn

Hvis barnehagen tror at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, tar de bekymringen opp med foreldre, foretar en kartlegging av barnets situasjon, og prøver ut tiltak. Hvis tiltakene ikke har effekt, henvises barnet til PPT i samråd med foreldre.

Foreldre har selvstendig rett til å kreve en sakkyndig vurdering.


- Informasjon til foresatte om spesialpedagogisk hjelp på 15 ulike språk

 

Henvisning skolebarn

Hvis du som forelder, lærer eller elev mistenker at eleven ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen ved skolen, kan du henvende deg til rektor og be om en vurdering av behovet for spesialundervisning.

Skolen skal vurdere og prøve ut tiltak med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Skolen skal også be PPT om veiledning med tanke på flere mulige tiltak. Hvis tiltakene ikke har effekt, innhenter skolen foreldrenes samtykke til at det foretas en sakkyndig vurdering ved PPT.

PPT vil utrede den enkelte eleven ved hjelp av samtaler, observasjoner, testing, og gjennom samarbeid med foreldre, barnehage og skole.

- Informasjon til foresatte om spesialundervisning på 15 ulik språk

 

Logopedtjeneste

Det er ansatt egen logoped i PPT.

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Ingeborg Due Tønnessen
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 990 06 337

Kart

Kartpunkt