Fysioterapi til barn og unge

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne, deltakelse og aktivitet.

Det kan være aktuelt med fysioterapi ved usikkerhet rundt barnets utvikling, ved kjente risikofaktorer, diagnoser som tilsier behov, sen eller avvikende bevegelses- utvikling, smerte, skader eller påfallende slapphet eller stivhet.

Tjenesten omfatter observasjon, undersøkelse, motoriske tester, oppfølging i hjemmet, i barnehage, i skole, eller i bassenget med: 

  • individuell stimulering/trening/behandling       

  • gruppetilbud 

  • veiledning av foresatte og samarbeidspartnere  

  • hjelpemiddelformidling

Fysioterapeuter er sentrale i forebygging av at det oppstår funksjonsvansker.

Hva kan fysioterapeuten hjelpe med:

  • tilrettelegger barn og unges omgivelser for å fremme optimal bevegelsesutvikling, bevegelsesglede og god helse.
  • er å skape forståelse for hvordan bevegelsesavvik, sykdom og skader oppstår og hjelpe den enkelte slik at de selv får kunnskap om hva som kan gjøres for å forebygge. Dette gjøres på ulike arenaer: Det samarbeides med lærere, barnehagepersonell, foreldre og deltakelse i undervisning i aktuelle emner.
  • bidra med råd om tilpasning av arbeidsplass for elevene, gi råd om anskaffelse av utstyr og hjelpemidler.

På helsestasjonen gis det informasjon og veiledning gjennom barselkurs. Det er nært samarbeid med helsestasjonslege og helsesøstre og lav terskel for henvisning.

De fleste av barna som får oppfølgning og behandling av kommunens barnefysioterapeuter blir henvist fra helsestasjonen, barnehagen, skolen eller lege i samarbeid med foreldrene. Foreldre kan også ta direkte kontakt med fysioterapeuten.