Søke plass i Kragerøbarnehagene

 Trykk her for å søke eller endre barnehageplass

 • Søknadsfrister 2023:
  • Hovedopptaket for barnehageåret 2023 / 2024: innen 1. mars 2023
  • Bytte til en annen barnehage: innen 1. mars
  • Endre størrelse på barnehageplassen: innen 1. mars
  • Ekstraopptak med oppstart i april 2024 for barn som fyller ett år mellom desember 2023 og april 2024 (uten barnehagerett): innen 1. januar 2024.
 • Kommunale barnehager:
 • Hellekirken barnehage
 • Levangsheia oppvekstsenter
 • Rømerverven barnehage
 • Sannidal barnehage
 • Siritun barnehage
 • Trekanten barnehage
 • Årø barnehage
 • Private barnehager:
 • Frydensborg Gård barnehage
 • Solsikke barnehage
 • Rett til barnehageplass:
  • Barn som fyller ett år innen 1. desember 2023, og som søker plass ved hovedopptaket, har i følge Lov om barnehager rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år.
  • Familien må ha folkeregistrert bosted i Kragerø kommune når plassen tas i bruk. Dersom familien flytter ut av Kragerø kommune har man ikke lenger rett til en kommunal barnehageplass.  
  • Barnet kan få tilbud om plass i en annen barnehage, enn den de har søkt i, dersom det ikke er ledig plass i ønsket barnehage. Lovfestet rett til plass i hovedopptak er oppfylt når du får tilbud om en barnehageplass, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
  • Alle søkere med barnehagerett vil få svar rundt 1. april
 • Klagerett:
  • Avslag på søknad om barnehageplass kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Ankefrist er 3 uker fra vedtaket er gjort kjent for partene i saken.
 • Opptakskriterier:
  • Barnehageloven §18: Barn med nedsatt funksjonsevne og Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven
  • Vedtekter for Kragerøbarnehagene §5: a. Søsken av barn som allerede har barnehageplass forsøkes så langt som mulig plassert i samme barnehage.        b. Barn som ikke har gått i barnehage tidligere, skal prioriteres til plass i ønsket barnehage siste året før skolestart
 • Oppsigelse og endring av barnehageplass (Vedtekter for Kragerøbarnehagene §7)
  • Tildelt barnehageplass beholdes inntil det året barnet fyller 6 år, eller til den sies opp etter gjeldende regler:
   • a. Dersom et barn skal slutte i løpet av barnehageåret, gjelder 1 måneds oppsigelsesfrist fra den 1. i måneden.
   • b. I perioden 1. mars til 15. august kan ikke plassen sies opp med unntak av dokumentert sykdom eller flytting ut av kommunen. Siste frist for å levere oppsigelse blir dermed 1. februar for å kunne slutte 1. mars.
   • c. I løpet av barnehageåret gis det ikke automatisk rett til endring av størrelse på barnehageplass. Økning i plass kan tilbys hvis det er ledig kapasitet i barnehagen. Reduksjon kan tilbys hvis andre brukere øker tilsvarende.
   • Alle gis mulighet til å endre størrelsen på plassen i forbindelse med hovedopptaket til nytt barnehageår. Alle endringer vedrørende plass skjer fra den 1. i måneden
   • d. Manglende betaling av barnehageplassen er oppsigelsesgrunn fra kommunens side

 

Tilbakemelding