Psykososialt barnehagemiljø

Skjema for oppfølging av psykososialt barnehagemiljø § 42 (PDF, 619 kB)

Skjema for oppfølging av psykososialt barnehagemiljø § 43 (PDF, 580 kB)

 • Rutine for oppfølging av barnehageloven §42
 • Sjekkliste for barnehagemiljø: 2 ganger pr. barnehageår
 • Relasjonskartlegging: Minimun 2 ganger pr. barnehageår
 • Gjennomgang av rutiner knyttet til psykososialt barnehagemiljø: Ved oppstart nytt barnehageår + gjennomgang ved nyansettelser og vikarer
 • Fast punkt på alle møter:
 • Avdelingsmøter: Enkeltbarn og gjennomgang av psykososialt miljø på avdelingen
 • Personalmøter: barnehagenes psykososiale miljø og drøftinger rundt lovparagrafene og forståelse for begrepene i disse
 • Informasjon til foresatte: Alle foresatte skal få informasjon om barnehagens rutiner om det psykososiale miljø hvert år
 • Oversikt over skjema:

Registreres uten navn:

 • Skjema 0: Loggskjema; registrering av situasjoner som kan påvirke barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø (fylles ut så kort tid som mulig etter observasjonen / situasjonen. Loggskjema drøftes på avdelingsmøte eller i samtale med kollegaer som jobber med de involverte barna)
 • Skjema 1: Registrering av bekymring for et enkeltbarns barnehagemiljø
 • Skjema 2: Registrering av strakstiltak ved kjennskap om et enkeltbarns barnehagemiljø
 • Skjema 3: Registrering av videreformidling av bekymring for et enkeltbarns barnehagemiljø
 • Skjema 4: Registrering av undersøkelse rundt et enkeltbarns barnehagemiljø

Registreres med fullt navn:

 • Skjema 5: Planlegging av tiltak rundt et enkeltbarns barnehagemiljø
 • Skjema 6: Tiltaksplan for å gi enkeltbarn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø
 • Skjema 7: Evalueringsskjema
 • Skjema 8: Vurdering av om barnet har fått et tryggere og bedre barnehagemiljø