Redusert oppholdsbetaling

Søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehager 2022

Det nasjonale minstekravet for foreldrebetaling innebærer at ingen skal betale mer enn 6 % av husstandens samlede inntekt for en barnehageplass.  

Maksprisen for opphold i barnehage er fra 1. august 2022 kr 3 050,- per måned, 11 måneder i året. Husstander med årsinntekt under kr 559.167,- har dermed rett til å søke om redusert oppholdsbetaling.  

I tillegg er det gratis 20 timer kjernetid for barn født i 2017, 2018, 2019 og 2020 for husholdninger med årsinntekt under kr 598 825,- fra 1. august 2022.

Hvordan søke om redusert oppholdsbetaling:

 • Logg inn på barnehageportalen (https://kragero.ist-asp.com/NO03814-pub/login.htm) og legg inn årsinntektene fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 
 • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

  Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

  Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

 • Legg ved skattemeldingen for 2021 til de som skal være med i beregning av inntekt. Hvis inntekten er annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må det også legges ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. Dersom søker ikke kan legge fram skattemelding, kan det legges ved annen dokumentasjon. Ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste skattemelding, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt sammen med siste års skattemelding. 
 • Søknaden kan ikke behandles før dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden er levert.
 •  Dokumentasjonen sendes i posten til Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø, eller på sikker digital epost ved å gå inn på Kragerø kommune https://www.kragero.kommune.no/      – nederst på siden finnes kontaktopplysninger. Det er viktig at navnet og fødselsdatoen til barnet påføres dokumentasjonen. 
 • Søknadsfrist er 1. juni. OBS: Det må søkes på nytt for hvert barnehageår. Ved supplerende opptak til andre tider i året enn hovedopptaket kan det søkes når barnehageplass er tildelt.  
 • Betalingsreduksjonen trer i kraft måneden etter søknaden er behandlet og godkjent. Det gis ikke tilbakevirkende kraft hvis det søkes etter fristen. 
 • Fritak for oppholdsbetaling Dersom et barn er fraværende fra barnehagen grunnet langvarig sykdom, kan det gis betalingsfri etter 4 uker. Betalingsfri periode starter den femte uka i sykefraværet. Søknad om fritak for betaling ved langvarig sykdom må være skriftlig, og legeerklæring for hele fraværet må vedlegges.