Hvordan søke barnehageplass

Rett til barnehageplass

Ifølge Lov om barnehager har barn som fyller ett år i august eller er eldre, rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyller ett år.

Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt, men ikke i en bestemt barnehage.

Rett til barnehageplass forutsetter at det er søkt om plass innen søknadsfristen, 1. mars.

Hvordan søke barnehageplass

Kommunale og private barnehager gjennomfører samordnet opptak av nye barn. Det vil si at foreldre som ønsker barnehageplass, sender kun en søknad uavhengig av om de søker kommunal- eller privat barnehageplass. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, men det kan også søkes gjennom hele året. Søknader som sendes inn etter 1. mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig.


Søkere som står på venteliste, må gå inn i søknadsportalen og bekrefte/oppdatere søknaden hvis søknaden skal være med i hovedopptaket. Det vil årlig bli sendt ut melding om frist for å bekrefte/oppdatere søknaden.

Om søknadsprosessen

Opptak av barn til barnehageplass er samordnet, og skjer etter vedtatte retningslinjer. Barnehagelederne i kommunale og private barnehager går gjennom og fordeler plasser i samarbeid med myndighetsområdet barnehage i kommunen.

Det legges stor vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal søkere varsles skriftlig om barna har fått plass. Skriftlig svar på søknader til hovedopptak sendes ut senest 1. april.

Enkelte barn har rett til prioritet. Hvis du søker om prioritet må du sende inn dokumentasjon. I barnehagenes vedtekter finner du mer informasjon om hvilke barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene for de kommunale barnehagene finner du her. Vedtektene for de private barnehagene ligger på den enkelte barnehages nettside.

Klagemulighet

Det kan klages på avslag på søknad om plass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette ifølge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage