Omstillingsprogrammet i Kragerø kommune

Kragerø i utvikling

Kragerø kommune har omstillingsstatus. Det betyr en særskilt satsing på å skape flere arbeidsplasser. I løpet av 6 år er målet å bidra til 100 nye/sikrede arbeidsplasser i Kragerø. Det blir krevende og gøy. Bli med og videreutvikle Kragerø, du også!

Omstillingsprogrammet i Kragerø kommune

Hvorfor omstillingskommune?

Kragerø har over tid opplevd store strukturelle endringer i næringslivet. Endringene preges av bortfall av tidligere viktige industriarbeidsplasser knyttet til skipsverft, offshorevirksomhet, annen mekanisk industri samt tremasseindustrien. I følge SSB har det i perioden 2008 til 2015 vært en vesentlig nedgang i sysselsettingen i Kragerø, fra 4761 til 4076 personer. Den seinere tid har en fått tilleggsutfordringer som følge av at Sykehuset i Telemark HF besluttet å legge ned sengepostene ved Kragerø sykehus. Sistnevnte nedleggelse medførte en reduksjon i antall årsverk fra 70 til 23 ved sykehuset i perioden 2010-2015. I tillegg til bortfallet av arbeidsplasser, skapte nedleggelsen økonomiske utfordringer for kommunen ved at en måtte styrke det kommunale helse- og omsorgstilbudet for derved å kompensere for bortfallet av helsetjenester som tidligere ble gitt i regi av lokalsykehuset.

I tillegg har vi heller ikke generell statistikk med oss: Kommunen har hatt en befolkningsstagnasjon, og befolkningsprognosene fram til 2030 er svakere for Kragerø enn for Telemark og for Norge sett under ett. Eldrebølgen er en større trussel i Kragerø enn nasjonalt, og arbeidsledigheten har vært relativt stor, spesielt hos ungdommen. Dagens næringsliv kjennetegnes ved få virksomheter med mer enn 30 sysselsatte, og mange små håndverksvirksomheter og enkeltpersonforetak. Frekvensen på nyetableringer er ikke så verst, men mange faller fra de første årene.

Med bakgrunn i disse forholdene, er det behov for et målrettet og systematisk arbeid for å tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen.

Men Kragerø har også positive muligheter og noen sterke fortrinn!!

Strategisk utviklingsanalyse for Kragerø kommune er datert 22. februar 2017, og viser følgende konkurransefortrinn:

 • Skjærgården
 • Kragerø sentrum
 • God forsyning av rent vann og kraft
 • Bostedattraktivitet – nærhet til sjø og båtplass og/eller nærhet til kommunikasjon
 • Pendling ut av kommunen (det gode bosted)
 • Nærhet til kontinentet via Sandefjord, Kristiansand og Langesund
Hvor lenge varer omstillingsarbeidet?

Omstillingsstatusen er gitt for tre år fra 2017, men med gode muligheter for en periode på tre år til etter en midtveisevaluering. Omstillingsplanen er derfor skrevet for årene 2017-2022.

Hvem gjør hva?

Leder for omstillingsprogrammet (programleder) Kari R. Theting er daglig leder for omstillingsorganisasjonen, og har ansvar for å drifte aktivitetene/tiltakene som styret setter i gang i programmet. Kari samarbeider tett med kommunens næringsutvikler Geir Lia.

Nærmest samtidig med at Kragerø kommune ble tildelt omstillingsstatus, pågikk arbeidet med å stifte en ny næringsforening i kommunen. Kragerø næringsforening (KNF) ble formelt stiftet 30.08.2017, og det ble ansatt en daglig leder i 100 % stilling. Daglig leder Janna Pihl er en nær samarbeidspartner for lederen av omstillingsprogrammet i kommunen. I tillegg jobber begge tett sammen med kommunens næringskonsulent Geir Lia, som er ansatt i Vekst i Grenland. Du finner Kari og Geir i Jernbanebygget, i Torvgata 1 (2. etasje, inngangen mot Blindtarmen), og Janna på «Håndverkern» i P.A. Heuchsgate 24. Alle er innstilt på å ta næringslivet i Kragerø godt imot, selv om de vil ha noe ulike roller overfor næringslivet.

 

Vårt mål

Hovedmålet er å bidra til å sikre, skape og utvikle 100 arbeidsplasser i Kragerø i løpet av 6 år, for å erstatte tapte arbeidsplasser i kommunen. Dette er ingen liten jobb, og for å lykkes er vi avhengig av et bredt engasjement fra befolkningen, næringslivet i kommunen, stat og fylkeskommunen. I tillegg er det definert viktige delmål for den store satsingen dette er. Vi vil videreutvikle Kragerø!

Hvordan teller vi?

Målsetningen til omstillingsarbeidet er 100 arbeidsplasser. Det som telles er arbeidsplasser som omstillingsmidlene bidrar til å sikre og skape gjennom å støtte enkeltprosjekter, ut fra rapporten som lages når et prosjekt er avsluttet.

Hvor mye penger er det snakk om?

Totalt er det satt av over 18 millioner kroner til omstillingsarbeidet. Av dette bidrar Telemark fylkeskommune med 14 millioner og Kragerø kommune med 4,2 millioner kroner. I tillegg er Innovasjon Norge med å delfinansiere enkelte sentrale prosjekter/verktøy som kan tas i bruk i omstillingsarbeidet.

Hvordan brukes omstillingspengene?

Det er laget en omstillingsplan som begrunner og prioriterer hvordan omstillingspengene skal brukes. Midlene skal brukes til næringsprosjekter med vekstambisjoner. Omstillingspengene skal hovedsakelig brukes til planlegging og undersøkelser, ikke ordinær drift. Dette er de fire satsingsområdene, som midlene skal brukes innenfor:

 1. Reiseliv og opplevelsesnæring
 2. Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv – industri, Bygg og anlegg
 3. Bostedskommunen
 4. Næringsattraktivitet
Hvordan er satsingsområdene valgt ut?

Et betydelig arbeid ligger til grunn for områdene hvor omstillingspengene skal brukes. I første fase av omstillingsprosjektet ble det gjennomført 18 dybdeintervju, i tillegg til en web-basert spørreundersøkelse. I alt 270 personer, herunder næringslivsledere, politikere og kommunalt ansatte, fikk tilsendt undersøkelsen. En mottok 156 svar hvilket innebærer en svarprosent på 58. Det er også gjort innhentet og sammenstilt en analyse av statistisk materiale.

 

Omstillingsplanen

Ønsker du å vite mer om innsatsområdene og omstillingsplanen? Eller se hvordan vi konkret tenker å jobbe for å nå målene det neste året?
 

Omstillingsplan 2017 - 2022  (PDF, 2 MB)

 

I tillegg suppleres omstillingsplanen hvert år med en handlingsplan for det kommende året. I handlingsplanen skal det gjøres opp status så langt, og den konkretiserer delmål, strategier og mulige tiltak.
 

Handlingsplan 2017-2018 (PDF, 1015 kB)

 

Søke om midler ?

Det er anledning til å søke om omstillingsmidler, om tiltaket det søkes om er innenfor kriteriene nedenfor.

Vi ønsker å høre fra deg så tidlig som mulig i søknadsprosessen. På denne måten kan vi hjelpe deg til at veien framover blir så effektiv og god som mulig, og finne de dørene det er viktig at du kjenner til.

 

Det er følgende kriterier for støtte fra Kragerø kommunes omstillingsprogram:

 • Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle sin næring kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene, så lenge tiltaket det søkes om er innenfor omstillingsprogrammets fire satsingsområder.
 • Tiltaket/prosjektet må være i henhold til definerte strategier og tiltak innenfor satsingsområdene i omstillingsprogrammets handlingsplan.
 • Søker må omtale hvordan prosjektet/tiltaket støtter opp under omstillingsprogrammets hovedmål om å bidra til å skape 100 nye/sikrede arbeidsplasser i Kragerø i løpet av 6 år.
 • Søknaden må inneholde forretningsplan og budsjett for bedriften og det omsøkte tiltaket.
 • For bedriftsrettet støtte må bedriften må være registrert i Brønnøysundregisteret med forretnings-/virksomhetsadresse Kragerø og ha mål om aktivitet i Kragerø kommune. Det må kunne dokumenteres at omsøkt tiltak er knyttet til mål om arbeidsplasser lokalisert i Kragerø.
 • Det kan gis tilskudd til primært forstudier og forprosjekt med mål om utvikling av forretningsidé, forretningsplan, produkt, produksjonsprosess, marked, kompetanse og samarbeidstiltak. Tilskudd til gjennomføring av hovedprosjekter kan vurderes, men skal primært rettes til andre finansieringsordninger.
 • Det gis ikke ren arrangementsstøtte.
 • For bedriftsrettet støtte kreves det egenfinansiering på 50 % av prosjektets/tiltakets totale kostnadsramme. Egenfinansieringen kan være i form av egne midler eller egeninnsats, eventuelt en kombinasjon av disse to. Egeninnsatsen beregnes som 1,2 promille av nominell årslønn, maksimalt kr 800,- per time og 1850 timer/ år, dersom ikke annet er avtalt. Med nominell årslønn menes den ansattes avtalte årslønn ved utløpet av året. Betaling for ekstrainnsats som overtidsbetaling, bonuser og lignende regnes ikke med i nominell årslønn. I mer tilretteleggende prosjekter bør det også være en andel egenfinansiering, men det er ikke satt bestemte krav til andel.
 • Midlene tildeles iht. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

 

Om prosjektet/tiltaket er i henhold til disse kriteriene, kan du søke omstillingsprogrammet om midler.
Du søker ved å fylle ut malen for prosjektplan (PDF, 566 kB), og sende på e-post til kari.r.theting@kragero.kommune.no . Ta helst kontakt før du sender søknad. Se også standardvilkår for tilskudd (PDF, 492 kB) , og mal for forretningsmodell (PDF, 48 kB)som du må fylle ut og legge ved søknaden.

Vi anbefaler sterkt at du også ser til malen for prosjektlederrapport (PDF, 36 kB) ved utfylling av søknaden, som må fylles ut av alle som mottar støtte fra omstillingsmidlene ved prosjektets slutt. Det gir gode indikasjoner på hva som bør være mål for prosjektet/tiltaket det søkes om støtte til. 

Har du innspill?

Selv om de store linjene er lagt i omstillingsplanen, er det hele veien et mål å fininnstille kursen for omstillingsarbeidet i tråd med behov og ønsker fra næringslivet i Kragerø. Vi ønsker derfor gjerne tilbakemeldinger, innspill og tanker fra deg som driver næring i Kragerø. Ta gjerne en telefon til programleder eller send en e-post til kari.r.theting@kragero.kommune.no.

Kontaktinfo

Kari Rasmussen Theting
Prosjektleder
E-post
Telefon 986 44 342
Mobil 986 44 342

Kartpunkt