Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene

Tiltakene gjelder utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper.

Regjeringen foreslår disse konkrete tiltakene:

 • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. Lav sats for merverdiavgift omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer.
 • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
 • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

 

Oversikt over tiltak i Prop. 57 S og 58 LS

 1. Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter får en garantiramme på 50 mrd. kroner. Det gis 90 prosent statsgaranti på hvert lån. Samlet lån til hver bedrift er maksimalt 50 mill. kroner. Se presseemelding
 2. Statens obligasjonsfond gjenopprettes for å styrke tilgangen til kreditt for norske selskaper og bidra til et velfungerende marked for kredittobligasjoner. Folketrygdfondet vil stå for den operative gjennomføringen. Ordningen får en ramme på 50 mrd. kroner. Se pressemelding
 3. Den lave satsen i merverdiavgiften, som omfatter persontransport, overnatting og deler av kultursektoren, reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020.
 4. Fristen for innbetaling av første termin for merverdiavgift 14. april utsettes til 10. juni 2020.
 5. Fristen for innbetaling av andre terminen for forskuddsskatt for selskap utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten.
 6. Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten.
 7. Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt, 100 mill. kroner.
 8. Kjøp av innenlandske flyruter hvor det ikke er grunnlag for kommersiell drift, 1 000 mill. kroner.
 9. Garantiordning – 3 mrd. kr Norwegian, 1,5 mrd. kr SAS, 1,5 mrd. kr Widerøe mv. Det gis 90 prosent statsgaranti på hvert lån. Egenkapitalgrad minimum 8 prosent siste kvartalsrapportering, avvik kan gis gitt oppfyllelse ytterligere krav.