Koronavirus og tiltak for næringslivet

Kragerø kommune ønsker i størst mulig grad å bistå vårt næringsliv i disse krisetider. Vi jobber derfor med å innhente informasjon og skaffe oss kunnskap for å kunne hjelpe våre dyktige bedrifter og næringsdrivende.

Ta kontakt og vi skal sammen finne veier og løsninger ut av denne vanskelige situasjonen (kontaktinfo. finner dere nederst på siden)

Staten har nå kommet med tiltakspakker som skal hjelpe bedrifter med støtte både i form av lån og tilskudd. Samlet oversikt over nasjonale tiltak finner dere her. 

Vi ønsker å trekke frem noen viktige tiltak og presentere dem nærmere:
 

Kompensasjon for omsetningsfall

Regjeringen kommet med forslag på kompensasjonsordning som vil hjelpe bedrifter som er pålagt å stenge pga. covid-19 eller har opplevd vesentlig omsetningssvikt. Ordningen må formelt godkjennes i Stortinget (tirsdag 31. mars) og i ESA (EFTAs overvåkningsorgan). Ordningen er derfor ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig (trolig 17. april).
Det er likevel ting man kan gjøre for å forberede seg til å søke.

Kan jeg søke? Her er kriteriene:

  • Foretak som er pålagt stengt av staten.
  • Bedrifter som har 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før (mars, april og mai)

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon:

A. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

B. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon for begge ordningen er satt til 5 000 kroner.

Det som er viktig nå er at dere så raskt som mulig får oversikt over omsetning og faste kostnader for mars 2019 og mars 2020 (dette er normalt en jobb for regnskapsfører, bruk dem).

For ytterligere beskrivelse av ordningen kan dere sjekke ut denne linken 

Garanti- og låneordning for bedre likviditet i bedriftene

Mange bedrifter står overfor en akutt likviditetsmangel. Når staten gjennom den nasjonale garantiordningen garanterer for ni av ti lånekroner, kan bankene raskt hjelpe de som er hardest rammet.

For å være kvalifisert for ordningen, må bedriften kunne svare ja på følgende spørsmål:

  • Har du eller er det stor sannsynlighet for du mister inntektsgrunnlaget som følge av COVID-19?
  • Har bedriften ansatte, hvor lønn fra bedriften er hovedinntekt til en eller flere personer?
  • Hadde bedriften positivt resultat per 31. desember 2019?
  • Hadde bedriften positivt resultat/utvikling i januar-februar 2020?

Det kan være krevende å sette seg inn i ordningens regelverk, og søknadsprosedyre. En gjennomgang av bedriftens forventede inntekter, kostnader, resultat og likviditetstiltak vil gi svaret på ca. hva du vil trenge av lån/finansiering for å komme gjennom 2020.

Dette kan bedriften nå få støtte til fra Kragerøs omstillingsprogram, der det er satt av en ramme på inntil 90 000 kroner til å bistå bedriftene til å dekke kostnader til regnskapsfører/revisor ifm. dokumentasjonskrav til ordningen. Hvis bedriften kan svare ja på spørsmålene ovenfor, er dette videre framgangsmåte:

  • Ta kontakt med banken din, for veiledning om ordningen
  • Forhør deg med regnskapsfører/revisor om antall timers arbeid for å utforme søknadsgrunnlag for din bedrift.
  • Send en e-post til programleder Kari Theting (kari.r.theting@kragero.kommune.no) der det søkes om støtte til å dekke et visst antall timers arbeid fra regnskapsfører/revisor

Støtten gis med forbehold om at bedriftene i ettertid informerer omstillingsprogrammet om dette tiltaket har hatt en positiv effekt, samt om bedriftene har lykkes i å hente økonomisk bistand andre steder. Støtten skal dekke faktiske utgifter fra bistand fra regnskapsfører/revisor.

Støtte til kompetansehevende tiltak i bedrifter/bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Regjeringen har økt støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene, som forvalter denne ordningen. I en periode med lavere aktivitet kan det være gunstig for bedriftene å øke innsatsen for å styrke kompetansen til arbeidstakerne, og bedriftene kan få støtte til dette for å unngå permitteringer/oppsigelser.
Disse kan få støtte: Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Ordningen gjelder for ansatte, helt- og delvis permitterte
Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Dette kan være:
a) utgifter til opplæringspersonale
b) utgifter til veiledning og rådgivningstjenester i forbindelse med opplæringen
c) andre løpende utgifter, f.eks. til materiell og utstyr som er direkte knyttet til opplæringen
d) lønnsutgifter for deltakere i opplæringen. I deltakernes lønnsutgifter inngår bare de timene som deltakerne faktisk deltar i opplæringen, etter fratrekk av eventuell produktiv tid
e) avskrivning av verktøy og utstyr i den grad de er brukt utelukkende til opplæringsprosjektet
f) reiseutgifter for opplæringspersonale og opplæringsdeltakere

Utgifter til opplæring skal utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp. Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp. Utgiftene skal dokumenteres.

På nettsiden til Vestfold og Telemark fylkeskommune er det mer informasjon om ordningen, og link til elektronisk søknadsskjema. https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/#heading-h2-3

Vi kan bistå bedrifter som ønsker å søke om tilskudd til dette. Ta kontakt med Geir Lia eller Kari Theting.

Søknadsfrister er 15. april, 15. mai, 15. juni, 15. august, 15. oktober og 15. desember.

Innovasjon Norge vedr. nye og styrke eksisterende ordninger

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet under COVID19. Følg denne linken for ytterligere beskrivelse av tiltakene.  Innovasjon Norge er spesielt rettet mot gründer- og oppstartsbedrifter men kan også ha tiltak inn mot andre type virksomheter, ta kontakt med oss og vi bistår med avklaring.

Vi samarbeider også med Kragerø Næringsforening, Vekst i Grenland og våre nabokommuner for å ivareta hele vår region på best mulig måte. Vi skal gjøre det beste vi kan for å være til hjelp for din bedrift. Hvis du har spørsmål, ideer eller forslag til hvordan vi i fellesskap skal løse dette er det bare å ta kontakt:

Kontaktinformasjon
Næringsrådgiver Programleder omstillingsprogrammet
Geir Helge Lia Kari Rasmussen Theting
Mob.: 993 66 166 Mob.: 986 44 342
E-post: geir.h.lia@kragero.kommune.no E-post: kari.r.theting@kragero.kommune.no