Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter vinter / vår 2021.

Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge 1 milliarder kroner, hvorav 2,34 millioner kroner er tildelt Kragerø kommune.

Midlene er øremerket lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smittevernstiltak, samt kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Prioriterte SMB-virksomheter for tildelingen er:

 1. Servicenæringer herunder serveringssteder, overnattingssteder og andre reiselivsaktører.
 2. Private transportvirksomheter herunder taxiselskap og lokale turbussoperatører
 3. Private fritidstilbud herunder treningssenter, bowling, klatrehaller, ridesenter, yogasenter m.m.
 4. Handelsvirksomheter/butikker som selger direkte til forbruker, og som er rammet av nedstengning og smittevern.
 5. Kulturnæringer 
 6. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger grunnet omsetningssvikt som skyldes covid-19 restriksjoner og smittevernhensyn. 

Innenfor overnevnte bransjer vil det også bli mulighet for virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle offentlige kompensasjonsordninger å søke. De økonomiske utfordringene virksomheten har hatt som direkte konsekvens av pandemiutbruddet må kunne dokumenteres av autorisert regnskapsfører.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt andre sammenslutninger innenfor overnevnte bransjer som på grunn av pandemien opplever stor omsetningssvikt.

Hovedkriterier for tildeling: 

 • Tildeling av midler skal bidra til at levedyktige bedrifter klarer seg gjennom pandemiutbruddet. Overordnet mål er at arbeidsplasser opprettholdes. 
 • Tilskudd skal hovedsak brukes til å dekke faste utgifter – herunder husleie, løpende offentlige utgifter, leasing-/leieutgifter. Videre kan midlene brukes til gjeldshåndtering mot finansinstitusjoner/leverandører, lønn/honorar, mv. 
 • Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling sende en enkel rapport om hvordan midlene er anvendt.  Denne skal være verifisert av revisor/regnskapsfører. 
 • SMB defineres her i tråd med NHO sin definisjon som innebærer antall ansatte mellom 1-100, der hoveddelen av driften er lokalisert i kommunen. Lokale avdelinger i større konsern vil normalt være utelukket fra ordningen. 
 • Søker må kunne vise til skatteattest RF1316 uten merknader før utbetaling. 
 • I tildelingsarbeidet benyttes systemer for kredittvurdering. 
 • Bedrifter må i sin søknad vise til mottak av andre statlige eller regionale støtteordninger i forbindelse med pandemiutbruddet.  
 • Bedrifter skal i sin søknad gjøre rede for hvor mange medarbeidere som er permittert, og i hvilken grad tilskuddet bidrar til å få medarbeidere tilbake i jobb.
 • Bedrifter som har utbetalt utbytte i 2020/2021 kan normalt ikke søke.
 • Bedrifter må kunne dokumentere minimum 15 % omsetningsfall fra 2019 til 2020.
 • Max støttebeløp settes til kr. 150.000,- pr bedrift.
 • Søknadsfrist er 23. april 2021.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL SØKNADSSKJEMA

For søknadsveiledning, se denne linken: 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med næringsrådgiver Geir Lia – mob 993 66 166, e-post geir.h.lia@kragero.kommune.no