Listeforslag- Krav og frister

Frist for å levere listeforslag er 31.3.2023 kl 12.00. Alle som vil stille til valg må levere et listeforslag med minimum 7 kandidater og maks 41 innen fristen går ut. Fristen er absolutt og fastsatt i Valgloven. Ved årets valg kan listeforslag leveres både elektronisk og manuelt. 

Hvem kan stå på liste ved kommunestyrevalg?

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men du må ha bodd i Norge i minst tre år, samt være folkeregistrert i den kommunen du stiller til valg.

Nye partier

Nye partier må være registrert i partiregisteret innen 2. januar 2023. Partier som ved sist valg fikk minst 5000 stemmer i landet eller 500 i valgdistriktet kan levere listeforslag etter forenklet regelverk, listeforslaget må da være signert av 2 styremedlemmer i lokalavdelingen som har stemmerett i valgdistriktet listeforslaget gjelder for. 

For øvrige nye forslagsstillere må listeforslaget være underskrevet av 2 prosent evt 300 personer, disse må ha stemmerett i valgdistriktet. 

Krav til selve listeforslaget

  • Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller gruppe listeforslaget gjelder for, registrerte partier SKAL bruker partiets registrerte navn i listeoverskriften.
  • Det skal angi hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for
  • År
  • Kandidater (minimum 7, maks 41 kandidater på listeforslag til til Kragerø kommunestyre)
  • Det skal angi hvem som er tillitsvalgt for listeforslaget
  • Listeforslaget skal ha vedlegg som inneholder fødselsdato til kandidatene, fødselsdato og bostedsadresse til de som har skrive under på listeforslaget

Elektronisk listeforslag

Partier kan i år levere elektronisk listeforslag, dette gjøres i listeforslagsportalen, klikk her for å komme til listeforslagsportalen

Listeforslag som legges inn før 31.3 kan redigeres på, det er alltid siste versjon som er gjeldende. Elektronisk listeforslag signeres elektronisk. Det forenkler også kommunens jobb med å produsere stemmesedler.

Listeforslag på papir

Det er fortsatt anledning til å levere listeforslag på papir, men det må benyttes riktige maler. 

Mal listeforslag registrerte partier finner du her, og vedlegg til listeforslag finner du her.

Det må også legges ved kontaktinformasjon til underskriverne, mal finner du her

Merk at både elektronisk og papir listeforslag må være mottatt av kommunen innen fristen. 

Trekke listeforslag og rette mangler

For lister som er mangelfulle er det de tillitsvalgte for listen som sammen med valgstyret, eller de myndigheten er delegert til, som sammen i forhandlinger skal arbeide for å bringe listeforslaget i samsvar med lovens krav. Tillitsvalgte må fremlegge den tilleggsdokumentasjon som Valgstyret krever. 

Frist for å trekke listeforslag er 20. april 2023.

Listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Kragerø kommune publiserer listeforslagene på hjemmesiden kort tid etter frist for levering, frem til det legges de fortløpende ut på servicesenteret.

Tilbakemelding