Varsel om igangsetting av planarbeid for detaljregulering for Åtangen, Kragerø vest

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at NielsTorp + arkitekter på vegne av Åtangen Eiendom igangsetter planarbeid for detaljregulering for Åtangen. Frist for innspill: 21.12.2020

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagt varslingskart som angir planområdets avgrensning.


Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse i form av hytter og mindre andelsleilighetsbygg, gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygningsmasse, mulighet for tilknyttet næringsvirksomhet og tilrettelegge for allmenhetens tilgang til sjøen, strandkanten og et opparbeidet vei- og turområde i heien innenfor. Det vurderes å etablere en gangbro over Kammerfosselva mot Kragerø sentrum.


Området som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse, samt eksisterende næringsbebyggelse, friområde, LNFR-areal og småbåthavn.


Eventuelle spørsmål kan rettes NielsTorp+ arkitekter v/ Torkel Hiorth på telefon 93 00 89 52 eller helst ved e-post til torkel.hiorth@nielstorp.no

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes til firmapost@nielstorp.no med kopi til Torkel Hiorth. Kopi sendes også til post@kragero.kommune.no
Frist for tilbakemelding: 21. desember 2020

  1. Annonse med kart (PDF, 575 kB)
  2. Referat fra oppstartsmøte (PDF, 265 kB)
  3. Vurdering av konsekvensutredning (PDF, 184 kB)
  4. Bestilling av oppstartsmøte (PDF, 202 kB)
  5. Mulighetsstudie (PDF, 17 MB)