Melding om vedtak – Fastsetting av planprogram for; Gbnr 11/315 – Detaljregulering for FT1, Kragerø Resort – Stabbestad.

Kommunestyret behandlet saken i møte 01.09.2022, sak 96/22.

Kommunestyret behandlet saken i møte 01.09.2022, sak 96/22 og fattet følgende vedtak: 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §12-9 fastsettes planprogram for detaljregulering av Ft1, Kragerø Resort –Stabbestad gbnr 11/315 m.fl., datert 21.04.2022, Med følgende tilleggspunkt:


Vann og avløp, infrastruktur: Det skal utføres beregninger for estimert forbruk av vann
(vanntrykk og brannvann)/mengde tilført avløp fra de ulike delene, samt hele,
utbyggingsområdet. Beregningene bør inneholde mengder, antall enheter og antall PE for
de ulike utbyggingene og totalt m.m. Vanntrykk til alle planlagte enheter skal beregnes og
samtidig vise løsninger for å sikre at trykket ikke blir for høyt for ledningsnettet i bunnen av
feltet. Det må også verifiseres at pumpestasjonen kan levere tilstrekkelig mengder og trykk
til hyttefeltet


Planprogrammet 5.3.3.
Nest siste avsnitt omformuleres til:
Planens konsekvenser for økt trafikk og belastning på fv. 351 skal synliggjøres og vurderes.
( jfr. Sak 95/22 planprogrammet punkt 5.2.5. )
Tillegg i planprogrammet, under 4. 3 O-alternativ og andre alternativer
1. I tråd med kommunestyrets prinsippvedtak skal ulike mulige omfang av utbyggingen
vurderes innenfor de ulike utredningstemaene".

Planprogrammet omhandler viktige utredningsbehov for det kommende planarbeidet. Tema som Landskap, naturmiljø, trafikkvurderinger, andre samfunnsmessige virkninger og ROS-analyse fremheves spesielt.

Vedlegg:

  1. Saksprotkoll_KS_Planprogram (PDF, 86 kB)
  2. Saksfremlegg_KS_Planprogram (PDF, 403 kB)
  3. Planprogram_Detaljregulering_Kragerø_Resort (PDF, 4 MB)
  4. Saksprotokoll_Prinsippavklaring (PDF, 2 MB)
  5. Høringsuttalelser_Samlet (PDF, 2 MB)
  6. Forslagsstillers_Vurdering_Merknader_Planprogram (PDF, 60 kB)