Kunngjøring av vedtak - Gnr 11/327 Mindre reguleringsendring

Kommunedirektøren har i sak 22/00534 på delegert vedtak vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i reguleringsplan for Kammen som medfører følgende endringer.

Kommunedirektørens vedtak:

Det vedtas en reguleringsendring i 2016179 – Kammen som medfører følgende justering i plankartet:

1. Tomtegrense mellom 11/353 og 11/327 justeres lengre inn i friområdet jfr. foreslått endring vedlagt i søknad datert 10.02.22 .

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Hovedutvalget for plan og bygg med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

 

Klagerett

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra mottak av denne kunngjøringen. Evet. Klage sendes til Kragerø kommune, Pb. 128, 3791 Kragerø eller til post@kragero.kommune.no.

 

Delegert vedtak (PDF, 264 kB)

Plankart (PDF, 340 kB)